Numri në total i institucioneve shëndetësore dhe vizitave mjekësore paraqitet grafikisht si më poshtë:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania

Numri i vizitave mjekësore sipas kategorive të moshave ilustrohet grafikisht në grafikun më poshtë:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania

Tabela elektronike më poshtë paraqet të përmbledhura të dhënat mbi institucionet e ndryshme shëndetesore per periudhen 1993-2008:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania

Tabela elektronike më poshtë paraqet të përmbledhura të dhënat mbi numrin e vizitave të ndryshme shëndetesore për periudhën 1993-2008:


Burimi: Ministria e Shëndetësisë
Komentet dhe analiza: Open Data Albania