Shperdarja e buxhetit total te Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Shperdarja ne perqindje e buxhetit te Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve paraqitet:

Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Te dhenat mbi buxhetin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences sipas programeve per vitin 2010 paraqiten  ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA