Shperndarja e buxhetit per Koston e Borxhit per vitin 2012 grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Shperndarja ne perqindje e buxhetit per funksionin ‘ Kosto e Borxhit’ per vitin 2012 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Te dhenat mbi buxhetin per funksionin ‘ Kosto e Borxhit ‘ per vitin 2012 paraqiten te permbledhura ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA