Shperdarja e buxhetit per funksionin “Transporti dhe Punet Publike” per vitin 2012 grafikisht paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Shperdarja ne perqindje e buxhetit per funksionin “Transporti dhe Punet Publike” per vitin 2012 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Te dhenat mbi buxhetin per funksionin  Transporti dhe Punet Publike  per vitin 2012 paraqiten  ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA