Te ardhurat nga Pushteti Lokal ne milione leke per periudhen 1993-200 paraqiten grafikisht:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik

Perqindja  e te ardhurave nga Pushteti Lokal ndaj Te ardhurave tatimore dhe ndaj Te ardhurave totale te Buxhetit per periudhen 1993-2000 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik

Totali i te ardhurave te Buxhetit, Te ardhura tatimore dhe te ardhura nga Pushteti Lokal ne milione Leke per periudhen 1993-2000 paraqitet:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA

Te dhenat paraqiten te plota ne tabelen dinamike me poshte:


Burimi: Ministria e Financave
Perpunimi dhe komentet: ODA
Te dhenat per vitet 1993-2000 i perkasin Buxhetit Faktik