Parime

ODA ka për mision të respektojë dhe të kontribuojë në përmbushje të disa parimeve bazë që shërbejnë për Demokraci cilësore, Politikë përfaqësimi transparente, Institucionalizëm ligjorë dhe zhvillim novator të teknologjive si:

–    Parimi i transparencës me publikun

–    Respektimi i të Drejtës për Informim

–    Respektimi i Lirisë së Shprehjes

Baze ligjore

Gjatë Punës për realizimin e ODA, stafi drejtues dhe zbatues garanton respektimin e parimeve dhe rregullimeve te legjislacionit ndërkombëtarë dhe të drejtës së brendshme në Republikën e Shqipërisë të parashikuar në Ligje si më poshtë:

–    Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar nga Kuvendi me Ligjin nr. 8417, datë 21. 10. 1998. E më pas me Referendumin e datës 22. 11. 1998, shpallur me Dekret të Presidentit të Republikës me 28. 11. 1998.

–    Ligji nr. 8503, datë 30. 06. 1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”.

–    Ligji nr. 8457, datë 11. 02. 1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror””.

–    Ligji nr. 8517, datë 22. 07. 1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

–    Ligji nr. 9049, datë 10. 04. 2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”.

–    Kodi i Procedurës Penale

–    Kodi i Procedurës Civile

–    Kodi i Procedurave Administrative.