Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi ndihmën e huaj për Shqipërinë. Të dhënat bazohen në raportin “Ndihma e Huaj në Shqipëri” për vitin 2008, i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj të Këshillit të Ministrave.

Ndihma e huaj është përkufizuar si grante ose kredi të cilat: (a) ndërmerren nga sektori zyrtar; (b) kanë si objektiv kryesor promovimin e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies; (c) janë me terma financiare koncensionare (nëse është kredi, duhet të ketë një element granti për të paktën 25%).
Grant quhet një subvencion në formë monetare, i dhënë nga një donator (qeveri ose organizatë) për një përfitues që plotëson disa kritere të caktuara, dhe që nuk ka kusht kthimi.
Kredi koncesionare janë kredi të cilat kanë norma të ulta interesi, ose kohë të gjatë shlyerje, dhe që kanë një element granti.
Donatorë dypalësh, janë vendet e ndryshme të cilat japin grante ose hua me terma të buta. Donatorë shumëpalësh janë institucionet shumëpalëshe që japin hua dhe grante me terma të buta ose tregtare.

Duke filluar nga viti 2000, vlera e ndihmës së huaj për Shqipërinë ka ndryshuar sipas grafikut të mëposhtëm:

 
Burimi: Raporti i progresit 2008 “Ndihma e Huaj në Shqipëri”, i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Këshilli i Ministrave
Komentet dhe Analiza: ODA

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2008 vlera e granteve dhe huave të dhëna nga donatorët ka qënë 240 milionë EUR. Krahasuar me një vit më parë vihet re një ulje e totalit të ndihmës së huaj, me rreth 24%. Për periudhën 2000-2008, asistenca totale ka qënë rreth 2,858 milionë EUR, nga të cilat 61% kanë qënë grante, dhe 39% kredi .

Donatorët kryesorë dypalësh janë: Republika e Italisë, Republika Federale Gjermane, qeveria japoneze dhe SHBA, ndërsa donatorët kryesorë shumëpalësh janë: Komisioni Evropian dhe Banka Botërore. Të renditur sipas shumës së ndihmës ata paraqiten sipas grafikut:

 
Burimi: Raporti i progresit 2008 “Ndihma e Huaj në Shqipëri”, i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Këshilli i Ministrave
Komentet dhe Analiza: ODA

Gjatë viteve të fundit, ndihma e huaj sipas sektorëve ekonomiko – socialë për Shqipërinë është shpërndarë sipas grafikut të mëposhtëm:


 
Burimi: Raporti i progresit 2008 “Ndihma e Huaj në Shqipëri”, i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Këshilli i Ministrave
* Zhvillimi ekonomik përfshin bujqësinë, industrinë, tregtinë, biznesin / sistemin bankar / financat dhe turizmin.
Komentet dhe Analiza: ODA

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, në Shqipëri gjatë 2008 pjesa më e madhe e ndihmës ekonomike është dhënë në fushën e transportit (31%), në vend të dytë renditet energjitika (14%) dhe në vend të tretë demokratizimi dhe shteti i së drejtës (13%).