Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi nivelin e importit dhe eksportit të mallrave në vendet e Evropës Juglindore, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës, dhe FMN për vitin 2010.

Për të bërë të mundur krahasimin midis importeve dhe eksporteve të këtyre vendeve, të dhënat janë përllogaritur në përqindje ndaj Produktit të Brendshëm Bruto.

Vlera e eksporteve dhe importeve ndaj PBB për secilin nga vendet paraqitet sipas grafikut:

 

Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, Banka e Shqipërisë, FMN
Analiza dhe Komentet: ODABurimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, Banka e Shqipërisë, FMN
Analiza dhe Komentet: ODA

Përsa i përket importeve, vendi me nivelin më të lartë është Mali i Zi (67.6%), i ndjekur nga Maqedonia (59.7%), Kosova (47.6%), Serbia (40.2%) dhe Shqipëria (35.8%) e cila ka nivelin më të ulët të importeve në krahasim me PBB.

Lidhur me llojin e mallrave kryesorë të importuar dhe eksportuar, ato paraqiten sipas tabelës:

Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, Banka e Shqipërisë, FMN
Analiza dhe Komentet: ODA

Eksportet e Shqipërisë dhe Kosovës janë në nivele shumë të ulta krahasuar me vendet e rajonit. Rritja e nivelit të eksporteve është kritike në zhvillimin e ekonomisë, dhe vende si Shqipëria dhe Kosova duhet të kryjnë hapat e nevojshme për shtimin e eksporteve, përmes rritjes së cilësisë së produkteve dhe specializimin në mallrat dhe shërbimet që arrijnë t’i prodhojnë në mënyrë më efiçente se vendet e tjera.