Ftese për Bashkëpunim
Open Data Albania në partneritet me Shoqërinë Civile
Koha e punës prej vetëm gjashte muajve ka dhënë premisa të mira për bashkëkoordinim të ODA me lëvizje të Shoqërisë Civile në Shqipëri. Por ndërsa indikatorët në portalin Open Data Albania shumohen çdo ditë edhe mundësia për ti vënë ato në dispozicion të publikut dhe shoqërisë civile vjen në rritje.
Raste konkrete
:
1.Zyra në Mbrojtje të Konsumatorëve ka konsideruar si model mënyrën e bërjes së transparencës në Open.Data.al me çmimet e artikullit bazë të konsumit në tregun e brendshëm që janë drithi dhe buka. Ne një tryezë të Koalicionit për Mbrojtjen e Qytetarëve (union i disa shoqatave) mbajtur më datë 4 mars 2011, janë formuluar disa propozime drejtuar Qeverisë së RSh ku një prej tyre pika 3, është edhe “Publikimi Zyrtarë i Historisë së transparencës së çmimit real nga lënda e parë, deri te konsumatori i bukës, hidrokarbureve dhe vajit. Publikim i buletinit te çmimit. Si model është referuar nga kryetari i Unionit z. Altin Goxhaj, një nga artikujt hulumtues të Open Data Albania:
-Import/Eksporti I Drithrave në Shqipëri (2006-2010)

2.Rrjeti i Gazetarëve të Shëndetësisë (Organizate Jofitimprurëse), ka ideuar konferenca sensibilizuese, publikime në web-in dhe gazetën e tij “Shëndeti” ku politkbërësve dhe menaxherëve të shëndetësisë ju kërkohet transparencë bazuar mbi artikujt hulumtues të ODA për Shëndetësi. Bazuar ne transparencën e bere ne Open Data Albania është iniciuar një seri aktivitetesh për sensibilizim mbi rritjen e buxhetit shtetërore për Shëndetësinë. Bazuar në këto artikuj të publikuar tek ODA me impakt të gjerë në media, janë realizuar nga gazetarë anëtarë dhe aktivist të Klubit të Gazetarëve të Shëndetësisë intervista të Ministrit z. Petrit Vasili, dhe titullarëve të politikave shtetërore për shëndetin duke konsideruar eficente transparencën dhe duke artikuluar mbi mundësitë e rritjes së financimit për këtë sektorë.
      – Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë në periudhën 2003-2011
      – Open Data: Buxheti per shendetesise, Shqiperia e fundit ne rajon

3.Komiteti për Pajtim Mbarëkombëtar ka përcjellë në disa konferenca sensibilizuese dhe deklarime në media statistika të ODA mbi një fenomen të rëndë si dhe është Gjakmarrja.  Se fundmi Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtarë ne Raportin drejtuar OSBE/ODHIR – Albania:
EKSPEDITA DYMUJORE E MISIONAREVE TE PAJTIMIT PER FUSHATEN ZGJEDHORE TE ZGJEDHJEVE VENDORE NE SHQIPERI 20 MARS – 20 MAJ 2011 citohet Open Data Albania me pasqyrimin e statistikave për Procedime Penale të Gjykatave në RSh për Vrasje dhe Kërcënime për Gjakmarrje

4.Projekti për Arsimin e të Rriturve në Shqipëri ka gjetur tepër sensibilizues dhe gjithëpërfshirës grupin e artikujve me indikatorë mbi temën Arsim.

5.Fondacioni për Liri Ekonomike ka realizuar një prezantim me temë “Open Data Albania – Korrupsioni në Statistika”, me auditor Rrjetin e Akademikëve të Rinj (pesëmbëdhjetë pedagog nga më ekselentet të Universiteteve Shqiptare, Fakultete të Ekonomisë dhe Shkencave Sociale dhe Politike)- Në prezantimin e realizuar në maj 2011 në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës një nga analistët e ODA ka referuar mbi metodologjinë dhe karakteristika të këtij fenomeni sipas statistikave.Në fokus

Interesant është procesi i pritshëm i debatit dhe ekspertizës për hartim të Buxhetit të Shtetit 2012. Grupe të interesit dhe shoqata të fokusuara në fusha veprimi si Shëndetësi, Arsim apo Mjedis etj, kanë mundësi nëpërmjet transparencës së ODA mbi financën publike dhe portofolin shtetërorë të ushtrojnë presion për vëmendje në ndarjen e buxheteve për këta sektorë. Vizualizimi i Buxhetit të Shtetit nëpërmjet metodologjisë së ODA po përcillet në vijimësi nga media elektronike dhe e shkruar duke rritur vëmendjen e publikut. Vetëm gjatë pasqyrimit mediatik të Konferencës “Open Data në Shqipëri”, janë realizuar një numër i madh kronikash televizive dhe shkrimesh duke tërhequr vëmendjen për buxhete të “tkurrura” të sektorëve shëndetësi, arsim dhe mjedis. Këto kronika kanë marrë shkas nga një demonstrim nëpërmjet metodave semantike vizualizuese të buxhetit të shtetit të viteve 2006 dhe 2011 realizuar në këtë konferencë “Open Data në Shqipëri”.
     –Open Data Albania: Shqiptarët më shumë lekë për borxhin, se për arsimin
     –Open Data Konferenca – Ku shkojne parate e shqiptareve

Stafi i Open Data Albania po studion me qëllim identifikimin e shoqatave jofitimprurëse dhe aktorëve që do të përfshihen në debat dhe bashkëveprim me Qeverinë dhe Parlamentin në RSH për të ushtruar presion për hartimin e buxhetit dhe ndarjen e portofolit. Pas identifikimit të këtyre Organizatave do të kërkohen takime me drejtues dhe aktivistë të tyre. Qëllim është prezantimi tek ata i mënyrës transparente të pasqyrimit të Buxheteve Shtetërore të viteve të fundit sipas metodologjisë semantike të përdorur tek Open Data Albania. Metodologjia e Open Data do tu sugjerohet të përdoren në fushatat e tyre publike për sensibilizim (konferenca për shtyp, takime me deputete dhe përfaqësues të qeverisë, raporte ekspertize apo manifestime qytetare me këtë qëllim). Kjo punë përkon me katër muajt e fundit të vitit kalendarik. Stafi i Open Data Albania do të fillojë kontaktet me organizata jofitimprurëse që kanë qenë të pranishme në Debatin për Buxhetin e Shtetit në vitin e shkuar 2010.

Edhe në muajt e ardhshëm Open Data Albania do të vazhdojë të pasurojë numrin e indikatorëve dhe vëllimin e informacionit në web duke e përshtatur në disa fusha si Financë Publike, Arsim, Shëndetësi, Mjedis, Kulturë, Infrastrukturë etj. Advocacy do të vijohet të realizohet nëpërmjet medias. Media në Shqipëri ka rol kryesor me sensin e saj kritik, informues dhe oponent ndaj veprimeve të ndryshme. Duke e konsideruar këtë impakt do të synohet të ruhet dhe konsolidohet ky bashkëpunim. Duke synuar paralelisht krijim partneriteti me Organizma Joqeveritarë që mund të bashkëveprojnë me Open Data Albania në rolin e saj për transparencë, inovacion dhe përmirësim të të drejtës për informim, Open Data Al është e hapur për partneritet dhe bashkëpunim.