Produkti I Brendshem Bruto (PBB) është një tregues i vlerës së tregut të të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një shtet.   

PBB perfshin gjithë prodhimet e shërbimet aktuale të destinuara për treg si dhe ato të prodhuara për konsum për vete nga të gjitha njësitë rezidente që veprojnë në territorin e një shteti.   

PBB = VSHB + TP + TD – SP   

ku:   

VSHB     Vlera e Shtuar Bruto (me çmime bazë)   

TP          Taksat mbi Produktet përfshirë Taksën e Vlerës së Shtuar   

TD          Taksat doganore   

SP          Subvencionet mbi produktet dhe importet   

   

Tendencat: Me përjashtim të viteve 1990-1991 dhe 1997-1998, ku PBB ka pësuar ulje, në vitet e tjera ky tregues ka patur një tendencë rritëse. Rritja reale me e madhe eshte ne vitin 1999, me 14%.   

Ulja reale me e madhe eshte ne vitin 1997, me (11%).

Minimumi (1991)     16.404,00

Maksimumi (2009)     1.143.373,00   

Historik i ndryshimit te PBB ne Shqiperi:

Rritja e GDP ne Perqindje

Grafik krahasues i ndryshimit te PBB ne Shqiperi dhe ne disa vende me ekonomi ne zhvillim