Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave.
Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancave gjatë viteve të fundit në Shqipëri dhe Kosovë. Të dhënat bazohen në statistikat e Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Qëndrore të Kosovës.

Remitancat e dërguara nga emigrantët shqiptarë dhe kosovarë kanë ndryshuar sipas grafikut:

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe Banka Qëndrore e Kosovës
Komentet dhe Analiza: ODA

Në vitin 2009, rezulton se niveli i remitancave në Shqipëri është 781 milionë Eur, ndërsa në Kosovë 506 milionë Eur. Edhe pse në vlerë absolute niveli i remitancave të emigrantëve në Shqipëri është më i lartë se në Kosovë, duke patur parasysh që numri i emigrantëve ndryshon, duket se niveli i remitancave në Kosovë në raport me numrin e emigrantëve është më i lartë se në Shqipëri.

Edhe pse tendenca e remitancave në Shqipëri dhe Kosovë është e ngjashme sidomos pas krizës financiare të viteve 2008-2009, vihet re se ritmi i rritjes së remitancave ka rënë më tepër në Shqipëri. Konkretisht:

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe Banka Qëndrore e Kosovës
Komentet dhe Analiza: ODA

Në vitin 2009 në të dyja vendet remitancat janë ulur me 6% krahasuar me vitin paraardhës, por në 2008, remitancat kanë qënë ende në rritje në Kosovë (4%) ndërsa në Shqipëri janë ulur me 13% krahasuar me vitin 2007. Pra efekti i krizës financiare të 2008-2009, është reflektuar më vonë tek dërgesat e emigrantëve kosovarë krahasuar me ata shqiptarë.

Në afatgjatë ulja e remitancave në të dy vendet pritet të sjellë rritje të deficitit korrent, dhe ulje të ritmit të zhvillimit ekonomik në mungesë të përmirësimit të treguesve të tjerë makroekonomikë.