Abuzues seksual në moshë të hershme

Kur flitet për abuzues seksual në moshë të hershme kemi të bëjmë me një fenomen i cili shkon jashtë analizës sociale e kriminale. Hershmëria e veprimit seksual abuziv përkon me një tipologji të cilën një shoqëri e caktuar duhet ta studiojë me vëmendje për të gjetur shkaqe psikologjike e kriminale të fshehura. I mituri i prirur për të zhvilluar seksualitet në forma jo të natyrshme dhe abuzive mbart në vetvete një subjekt ku duhet kërkuar një formë abuzimi e mëparshme, një ekspozim ndaj fenomenit abuziv në ambientin e tij familjarë e social. Për fat të keq janë të konstatuara edhe në realitetin tonë të viteve të fundit procedime të të miturve për krime seksuale madje edhe të rënda. Megjithëse numri është i kufizuar duke bërë një krahasim të raportit autorë të mitur kundrejt autorë të rritur për grupin e figurave të veprave penale krime seksuale na rezulton se raporti në përqindje shkon nga 8-10%. Kjo është shumë e lartë po të flasim se krimi i vjedhjes dhe grabitjes që është edhe krimi për të cilin kemi numrin më të lartë të autorësisë nga të mitur ka një koeficient deri në 7% . Duke qenë një numër disi i vogël i të miturve autorë krime seksuale nuk është ndërmarrë deri tani ndonjë studim i veçantë mbi këtë fenomen. Edhe në ato pak punime të karakterit statistikorë nuk i është kushtuar ndonjë rëndësi këtij indikatori. Por do të ishte me shumë interes të studiohej pse jo edhe nëpërmjet rastit shkaku që bën një të mitur të shfaqë sjellje seksuale abuzive, trajtimi me qëllim rehabilitimin e këtij autori, hetimi mbi ndonjë lidhje të mundshme të krimit të proceduar me ndonjë krim të mëparshëm të pazbuluar.

Krimi seksual si efekt “zinxhirë”

Në një rast abuzimi brenda familjes hetimet e ekspertit duhet të shtrihen edhe tek anëtarët e kontekstit familjarë dhe atje ku është e mundur atij shoqërorë të të miturit. Kjo duhet të ndodhë edhe në një rast kur një i mitur procedohet për sjellje dhune të karakterit seksual. Kjo pasi teori të psikanalizës  të mbështetura nga hulumtime dhe studime të karakterit kriminologji kanë vërtetuar se i mituri i nënshtrua një veprimi të rëndë kriminal në fëmijëri (të pazbardhur) është i prirur të fitojë këtë formë modeli dhe ta shfaqë në një fazë pjekurie të hershme. Nëse një autorë abuzimi seksual me të mitur arrin të vërtetojë në një gjykatë se ai vetë ka qenë më parë viktimë e një abuzimi seksual në familje apo ambientin e rritjes atëherë kjo përbën një rrethanë lehtësuese për dënimin e tij. Shpesh efekti “zinxhirë” sa i takon krimeve të kësaj kategorie ka çuar në hetimin e rasteve të rënda e krimeve monstruoze të kryera në mënyrë të vazhdueshme viktimizuese. Abuzime në seri të një autori të vetëm kanë “prodhuar” viktima të cilat në rritjen e tyre kanë shfaqur herë modelin suicid e herë modelin kopjues të abuzuesit. Në rastin e vendit tonë kjo lloj teorie e krimit “zinxhirë” apo krimit “epidemik” nuk është e studiuar dhe nuk përbën ndonjë indice për hetim të gjerë të një krimi me autorë të mitur apo në moshë të hershme. Por një krim seksual në rastin e denoncimit apo zbardhjes së tij përbën një krim i cili kërkon një investigim pak më të gjerë. Duke qenë një krim me shtysë krejt individuale do të ishte mirë që bashkë me procedimin të krijohej edhe një e shkuar e autorit dhe e veprimit të mundshëm. Për këtë duhet një ekspert i krimit seksual. Me qëllim që të garantohet sa më mirë të jetë e mundur objektiviteti i hetimeve, ekspertit i duhet të përcaktojë dhe shpjegojë hipotezat e ndryshme dhe alternative të mundshme në bazë të ekzaminimit të çështjes. Kështu nëse në një zonë të caktuar gjeografike veprojnë në të njëjtin moment dy autorë të një krimi të rëndë seksual duke shfaqur të njëjtat karakteristika veprimi, duke mbartur të njëjtën moshë, pyetja e natyrshme që shtrohet do të ishte a ka lidhje të mundshme mes tyre.

Vëllimi i krimeve seksuale me autorë të mitur

Konstatimi i prirjes për rritje të numrit të krimeve me autorë të mitur për një grup veprash penale gjithmonë shoqërohet me pritshmëri negative për fenomenin kriminal. Në statistikat e publikuara nga MD mbi çështje të proceduara me autorë të mitur rezulton se numrin më të lartë të krimeve të miturit i kryejnë kundër pasurisë. Gjithashtu të miturit janë të përfshirë edhe në krimin fizik, shpesh në ambiente sociale dhe shkollore.

Të mitur autorë të krimeve seksuale janë proceduar për veprime të klasifikuara në vepra penale parashikuar nga neni 100/1 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur pa pjekuri seksuale konkretisht në total për 2002-2006 janë dënuar 6 autorë. Neni 100/2 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur pa pjekuri seksuale në rrethana rënduese është proceduar vetëm një rast në harkun kohorë të pesë viteve. Gjithashtu të mitur autorë krimesh seksuale janë proceduar edhe në bazë të nenit 101 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç 4 autorë në pesë vjet, si dhe për nenin 108 Veprime të turpshme 7 autorë.

Në total në këtë hark kohorë të studiuar janë shënuar 18 raste të krimeve seksuale me autorë të mitur.

Krimi seksual si sjellje e post traumës fëminore. Rehabilitimi

Teoria e Sigmund Freud trajton traumat fëmirore si të pashërueshme dhe që lënë plagë që nuk korrigjohen dhe që provokojnë në moshë madhore një moltiplicita të fenomeneve me ngarkesë emocionale, sociale dhe sjellje jo normale. Ky përfundim jokategorik është gjithsesi një definicion që duhet të theksojë domosdoshmërinë për zbardhje të ngjarjeve me sfond seksual ndaj të miturve dhe politikës penale për rehabilitimin e viktimave. Duke mare shkas dhe nga fakti qe shumë të mitur janë autorë të disa veprave penale me sfond seksual këto raste do të përbënin modele të përshtatshme për hulumtimin, hetimin dhe verifikimin mbi të shkuarën e mundshme si “autorë dikur viktima”.

Për të rehabilituar të mitur autorë që shfaqin karakteristika të veprimit si sjellje e post traumës fëmirore natyrisht duhet një kujdes i veçantë. Këta autorë nuk mund të rehabilitohen vetëm nëpërmjet dënimit me burgim për veprimin kriminal dhe programeve të përgjithshme të riedukimit. Ndaj tyre kërkohet një trajtim afatgjatë nëpërmjet psikorehabilitimit dhe ndër të tjera është e nevojshme që sjellja e tyre të jetë e vëzhgueshme në aspektin social për të mos lejuar evoluim te fenomenit nëpërmjet veprimit abuziv në të ardhmen.