Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT dhe Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

Numri absolut i të punësuarve nga të dhënat historike, paraqitet më poshtë:

 

Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Komentet dhe analiza:ODA

Sikurse mund të shihet edhe nga grafiku, viti me rënien më të madhe të të punësuarve është viti 2002, ku numri i të punësuarve ka rënë me 154,000. Viti me numrin më të madh të punësuarve (zyrtarisht) është viti 1996, me 1,138,000 të punësuar. Në fund të vitit 2010, ka 916,919 të punësuar.

Sipas sektorëve të punësimit, në 2010 rreth 18.1% e të punësuarve punojnë në sektorin shtetëror, 26.6% në sektorin privat jobujqësor dhe 55.3% në sektorin privat bujqësor.

Historikisht punësimi sipas sektorëve ka ndryshuar si më poshtë:

 

Burimi: INSTAT, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Komentet dhe analiza:ODA

Sikurse mund të shihet edhe nga grafiku, pesha e sektorit privat jobujqësor ka ardhur në rritje, dhe kjo është shoqëruar me uljet të peshës së sektorit privat bujqësor dhe sektorit shtetëror.

Ajo që vihet re është se në sektori privat bujqësor punojnë rreth 55.3% të totalit të të punësuarve në Shqipëri, siguron rreth 18% të PBB-së, ndërkohë që pesha e këtij sektori tepër të rëndësishëm në shpenzimet e buxhetit zë vetëm  2.1% (për vitin 2010).