Renditja është procesi i cili synon të realizojë një listim  të universiteteve, programeve, departamenteve, shkollave, etj,  bazuar në kombinimin e disa indikatorëve. Sistemi i Renditjes (SR) së universiteteve nuk është shumë i vjetër. Ai daton nga viti 1983, por që atëherë duket se është kthyer në një industri të vërtetë. Ai mund të kryhet nga revista, gazeta, akademikë apo institucione qeveritare.

Sot ekzistojnë shumë Sisteme Renditjesh kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat mbështeten në metodologji të ndryshme nga njëra-tjera. Kritikat mbi secilën metodë të përdorur, bëjnë që të mos ketë një sistem të unifikuar renditjeje, megjithatë ai ka një përdorim shumë të gjerë nga studentët e ardhshëm apo doktorantët në momentin kur janë duke zgjedhur universitetin ku do kryejnë studimet apo kërkimet e tyre.

Arsyeja kryesore pse kryhet renditja e universiteteve është për t’iu përgjigjur rritjes së arsimit të lartë dekadave të fundit në gjithë botën. Me rritjen e numrit të studentëve, është rritur edhe nevoja e tyre për informacion dhe këshillim. Por kur numri i universiteteve është shumë i lartë dhe llojet e programeve që ato ofrojnë është gati i pafundmë, SR bën një lloj sintetizimi të gjithë këtij informacioni, bazuar në faktorë si: stafi pedagogjik, kërkimi akademik, raporti pedagogë-student, mundësitë për punësim pas diplomimit, etj. Pra, ai vlerëson në vend të personit që i duhet informacioni.

Edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me qëllim informimin më të mirë të studentëve për ofertën në sistemin arsimor në vend ndërmori një projekt pilot për renditjen e IAL-ve që operojnë në treg. Kjo renditje u përqëndrua në katër degë: ekonomi, drejtësi, infermieri dhe shkenca sociale.

Problemi kryesor i kësaj renditjeje është se ndryshe nga simotrat e saj, ky sistem nuk ka një përpunim të të dhënave që të listojë IAL-të nga më i miri te më i dobëti (apo më pak i miri) duke iu lënë dorë të lirë IAL-vë të propagandojnë vetëm ata faktorë ku janë klasifikuar në krye. Ky fakt shton akoma më shumë “zhurmat” në treg dhe vështirëson orientimin në vend që ta lehtësojë. Problemi i dytë është se jashtë kësaj renditjeje ka qëndruar institucioni më i rëndësishëm në vend për nga numri i studentëve, Universiteti i Tiranës, por edhe IAL të tjera. Në të kanë marrë pjesë vetëm rreth 55% e IAL-ve që operojnë në treg.


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Përpunimi dhe komentet: ODA

Të dy këta dy faktorë  vendosin në pikëpyetje plotësimin e qëllimit të MASH pasi SR nuk shfaqet shumë ndihmues në vendimmarrje. Akoma më tej, ka një dyshim shumë të lartë nesë përzgjedhja midis univesiteteve private në vend bëhet kryesisht nisur nga dëshira për të dalë sa më të kualifikuar apo nga lehtësia e përfitimit të diplomës.