Drithrat janë një kategori e rëndësishme e importeve në Shqipëri, me një peshë rreth 10% në totalin e importeve të artikujve ushqimorë.

Gjatë 5 viteve të fundit importi dhe eksporti i drithrave paraqitet si më poshtë


*Paraprake
Burimi: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Komentet dhe analiza: ODA

Grafikisht:

Ndërkohë eksporti ka qënë në nivele të ulta:

*Paraprake
Burimi: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Komentet dhe analiza: ODA

Çmimi mesatar i importit të një toni drith ka ndryshuar si më poshtë:

Burimi: Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Komentet dhe analiza: ODA

Pra çmimi mesatar nga 2009 ne 2010 është rritur me 18%, ndërkohë që nga 2008 në 2009 është ulur me 22%. Ndërsa indeksi I çmimeve të bukës dhe drithrave gjatë 2010 është rritur me 7.3%, dhe është ulur me 4.3%.

Grafikisht në 5 vitet e fundit ndryshimi I çmimeve në import dhe në treg paraqitet si me poshtë:

*Paraprake
Burimi: INSTAT, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Komentet dhe analiza: ODA

Paraqitja tabelore e ndryshimit të çmimit mesatar të drithit:

*Paraprake
Burimi: INSTAT, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Komentet dhe analiza: ODA

Duke qënë një prej mallrave më të rëndësishëm të konsumuar nga familjet në Shqipëri, çmimi i drithit dhe i bukës ka një impakt të drejtpërdrejtë në mirëqënien e popullatës.