Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës  totali i institucioneve arsimore jo-publike parauniversitare në vend është 580. Këto institucione janë të cikleve të ndryshme të studimeve duke filluar nga kopshti, shkolla 9-vjecare, gjimnaze si dhe tipe të tjera institucionesh plotësuese, profesionale ose të edukimit fetar. Në vend funksionojnë 188 kopshte, 195 shkolla 9- vjecare, 146 gjimnaze jo-publike të sistemit parauniversitar.Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik       
Hulumtime dhe Komente: Open Data Albania   

Gjithashtu janë miratuar dhe funksionojnë edhe shkolla plotësuese , shkolla fetare apo profesionale të destinuara për kategori te caktuara edukimi. Në total ky grup përbëhet nga 51 institucione.


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik       
Hulumtime dhe Komente: Open Data Albania   

Tabela e meposhtme paraqet te dhenat mbi shkollat sipas ciklit të studimit:


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik       
Hulumtime dhe Komente: Open Data Albania

Tabela  Emërore e Institucioneve arsimore jo publike parauniversitare 2011-2012 paraqitet si vijon:


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik       
Hulumtime dhe Komente: Open Data Albania