Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PRSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2011, PRSH ka shpenzuar 3 908 919 lekë. Në total fondet e mbledhura janë 4 282 230 dhe pasqyra financiare për fushatën zgjedhore 2011 karakterizohet nga teprice te fondeve në masën 373 311 lekë .

PRSH – Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata  2011Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Struktura e fondeve të përftuara nga Partia Republikane për Fushatë rezulton tepër e theshtë. Kështu PRSH në total ka siguruar për fushatën zgjedhore 4 282 230 leke. Nga kjo vlerë të ardhura të subjektit nga Fonde Publike, sipas nenit 87 Kodi Zgjedhor janë  232 143 Lekë. Ndërkohë PRSH ka siguruar 500 000 nëpërmjet donacioneve private. Partia ka aktivizuar fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë të konsiderueshme, në vlerën 3 550 087 lekë.

PRSH – Fonde Elektorale, Fushata  8 prill 2011 – 8 maj 2011.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të
Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve
të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të
Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve
të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Është shumë interesante se Partia Republikane e Shqipërisë, i ka përfituar të gjitha Donacionet e saj në fushatë 2011, nga dhurues për vlera  100 000 Lekë

Struktura e Donacioneve PRSH, Fushatë Zgjedhore 2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të
Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve
të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Lista e donatorëve të PRSH përmban 5 subjekte te cilët janë të gjithë individë.


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të
Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve
të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA

Lista e Donatorëve PRSH – Fushatë 2011


Burimi: Raporti i Audituesit të Pavarur për Fondet  e Përfituara dhe të
Shpenzuara nga Partia Republikane në Fushatën e Zgjedhjeve të Organeve
të Qeverisjes Vendore ( 8 maj 2011).
Komente dhe Analiza: ODA