1.2 miliarde leke i ka kushtuar shtetit shqiptar demshperblimi per vendimet e Gjykates se Strasburgut. Sipas protalit Spending Data Albania javen e fundit te marsit ka rifilluar dhenia e pagesave. Nga thesari i shtetit permes nje banke te nivelit te dyte jane kryer gjashte transaksione per gjashte ceshtje te ndryshme te cilat jane Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut ka dhene vendimet. Gjate vitit 2014 per vendime te tilla vlera e demshperblimit ishte rreth 660. 000. 000 leke.