Open Data Albania ka marrë në shqyrtim dëmin ekonomik të shkaktuar nga bashkitë, kryetarët e të cilave janë rikonfirmuar për një mandat të ri në zgjedhjet lokale 2015. Dëmi ekonomik është një tregues që del nga procese auditimi të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Gjatë harkut kohorë 2008-2014, bashkia Durrës me kryebashkiak të rizgjedhur zotin Vangjush Dako është kontrolluar pesë herë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) dhe është raportuar për 198.7 milionë lekë dëm ekonomik total, ku dëmi më i lartë është llogaritur për vitet 2010 dhe 2013.

Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Viti 2008, që përkon edhe me vitin e parë të mandatit, shënon nivelin më të ulët të dëmit ekonomik me vlerën 2.88 milionë lekë, i gjithi në fushën e prokurimeve. Auditimi i vitit 2010 ka vlerësuar 58.66 milionë lekë dëm ekonomik, rreth 20 herë më të lartë se në vitin 2008. Peshën më të lartë e zë dëmi në sektorin e tatim-taksave, si pasojë e mospagesës së detyrimeve tatimore në vlerën 49.5 milionë lekë. Në vitin 2011 vihet re një rënie e dëmit të raportuar, e ndikuar kjo edhe nga fakti se është audituar vetëm një vit kontabël dhe jo 2 vite, sikurse është praktika e zakonshme. Dëmi në këtë vit është shkaktuar kryesisht në sektorin e prokurimeve me 22 milionë lekë dhe shpërblimeve 3.2 milionë lekë.

Viti 2013 shënon sërisht rritje të dëmit, 58.6 milionë lekë, i shkakuar thuajse totalisht në fushën e prokurimeve. Ky kontroll ka rezultuar me 11 persona të kallëzuar penalisht, me akuzën për shpërdorim detyre dhe shkelje të pabarazisë së pjesëmarrjes në tendera.

Kontrolli i vitit 2015 ka rezultuar me 52.3 milionë lekë dëm, 45.5% e të cilit apo 23.8 milionë lekë është në fushën e prokurimeve, 26 % apo 13.75 milionë lekë në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pronës publike si pasojë e mosderdhjes së qirasë për ambientet e zaptuara nga të tjerë dhe 13.6 milionë lekë janë evidentuar për mungesën e kontabilizimit të detyrimeve të kreditorëve në bilancin vjetor.


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Ajo që bie në sy është tendenca për e nivelit të lartë të dëmit në sektorin e prokurimeve, sidomos në vitet 2011, 2013 dhe 2015.


Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA

Në formë tabelare, informacioni paraqitet si mëposhtë:

Dëmi ekonomik sipas sektorëve 2008-2015

Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit
Përpunimi dhe komentet: ODA