Buxhetit të Shtetit në 2015 i mungojnë 33.3 miliard lekë për shkak të paaftësisë dhe shpërdorimeve në tatime dhe taksa. Për vitin 2015 kemi një realizim te buxhetit te shtetit prej 92%. Ne vitin 2015 janë mbledhur 381.1 miliard leke, rreth 33.3 miliard me pak te ardhura sesa ishin planifikuar ne fillim viti. – http://www.open.data.al/sq/lajme/lajm/id/1693/Realizimi-i-te-Ardhurave-Buxhetore-Buxheti-i-Shtetit-viti-2015