Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit për funksionin buxhetor Mbrojtja Sociale. Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës që u lejon individëve ose familjeve të përballojnë financiarisht pasojat e rreziqeve sociale, dmth situatave që mund të shkaktojnë ulje të burimeve ose rritje të shpenzimeve si pleqëria, sëmundjet, invaliditeti, papunësia, shpenzime të familjes, etj.

Buxheti për mbrojtjes sociale përkon me kategori të ndryshme shpenzimesh buxhetore si përkujdesi social, tregu i punës, inspektimi në punë, përfshirja sociale, kultet fetare, rehabilitimi i të përndjekurve, arsimi profesional etj.Burimi: Ministria e Financave
Komentet dhe Analiza: ODA

Në total buxheti i shtetit për këtë funksion është rritur nga 108 miliardë lekë në vitin 2011 në 137.5 miliardë lekë në vitin 2016. Pra, në harkun kohor të gjashtë viteve buxheti për funksionin e Mbrojtjes Sociale është rritur me 27%. Ndërkohë një nga nën funksionet ai që përkon me transferta për individë dhe familje nga skena sociale është tkurrur në tre vitet e fundit.

Buxheti i Shtetit per funksionin “Mbrojtja Sociale” sipas kategorise se Shpenzimit 2011-2016
Vlera ne 000/leke


Burimi: Ministria e Financave
Komentet dhe Analiza: ODA

Në harkun kohor të viteve 2011-2016 është transferuar për individët apo familjet si përfitim nga Mbrojtja Sociale mesatarisht 18% e totalit të buxhetit të shtetit për këtë funksion. Pra, nëse në vitin 2016 është planifikuar një buxhet prej 137.5 miliardë lekësh për Mbrojtjen Sociale, vetëm 21.5 miliardë lekë do t’u transferohen individëve apo familjeve nga skema e mbrojtjes sociale.

Ky indikator ka një lidhje edhe më direkte me zbutjen e varfërisë dhe me përkrahjen sociale të familjeve në nevoja. Pjesa tjetër e buxhetit të funksionit të Mbrojtjes Sociale prej 116 miliardë lekëve alokohet në funksion të Shpenzime për Paga e Sigurime Shoqërore, Shpenzime Operative, Investime Kapitale etj. Tre vitet e fundit transferuat drejt individëve apo familjeve shqiptare si mbrojtje sociale kanë rënë nga 22.9 në 21.5 miliardë lekë.