Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko është ndoshta një nga zyrtarët më të pasur në vend.

Deklarata e pasurisë, e zbardhur nga Open Spending Albania, fakton pasurinë e Sejkos që nga banesat, llogaritë bankare, të ardhurat nga paga, interesat e depozitave bankare etj. Kështu, në deklaratën e pasurisë, Sejko ka pranuar se posedon 4 apartamente, 3 në Tiranë e 1 në Durrës, si dhe disa llogari bankare në qindra mijëra euro. Por diçka nuk shkon në deklaratën e guvernatorit milioner.

Bankieri Sejko, për të cilin na u tha se kishte një karrierë mbi 20 vjeçare në sektorin privat dhe publik bankar, bën një gabim të madh kur sqaron se si është bërë pronar i 4 apartamenteve. Në deklaratën e pasurisë, Sejko ka shkruar se 3 prej këtyre apartamenteve i ka fituar me trashëgimi dhe se këtë e vërteton me kontratë dhurimi. Ky është një paradoks, por dhe një gafë, që vetëm një bankier nuk do të duhej ta bënte. Sipas ligjeve të shtetit shqiptar, një pronë që dhurohet tatohet si e ardhur, ndërsa një pronë që trashëgohet jo. Një pronë që dhurohet bazohet në akt/kontratë dhurimi, një pronë që trashëgohet bazohet në testament dhe akt çelje trashëgimie. Për Guvernatorin Sejko, ka ndodhur që 3 apartamente i ka trashëguar nga prindërit e tij dhe për ta vërtetuar këtë, posedon kontratë dhurimi për secilën. Siç tregohet në deklaratë, prindërit e Sejkos kanë firmosur kontratë dhurimi për të birin, për të 3 apartamentet në të njëjtën datë, praktikisht më 8.4.2010.

Pronat dhe paratë e Sejkos

Sipas deklaratës fillestare të pasurisë, pra asaj të vitit 2014, Gent Sejko është pronar i një apartamenti banimi me sipërfaqe 104 m2 në Tiranë, pronar i një apartamenti banimi me sipërfaqe 65 m2 në Tiranë, pronar i një apartamenti banimi me sipërfaqe 70.2 m2 në Tiranë, të gjitha të përfituara me trashëgimi nga prindërit dhe që justifikohen me kontrata dhurimi të datës 08.04.2010. Sejko rezulton po ashtu bashkëpronar me 50% i një apartamenti banimi me sipërfaqe 136.86 m2 në Durrës, blerë më 28.08.2013 për 103 000 euro, pjesë e regjimit martesor. Gjithashtu, ai është pronar i një trualli me sipërfaqe 238.7 m2 në Durrës, mbi të cilën është ndërtuar apartamenti i banimit me sip. 136.86 m2. Ndërsa bashkëshortja e tij është bashkëpronare me 25% në një apartament banimi me sipërfaqe 69 m2, si dhe bashkëpronare me 25% e një trualli me sipërfaqe 4 420 m2 në Sarandë, trashëguar nga familja e babait. Veç pronave të patundshme, guvernatorit nuk i mungojnë dhe paratë cash, të depozituara në banka. Në deklaratën e tij të pasurisë për vitin 2014, rezulton pronar i një depozite bankare me afat 12-mujor në shumën 260 000 euro; bashkëpronar me 50% së bashku me nënën i një depozite bankare me afat 12-mujor, në vlerën 75 000 dollarë; pronar me 100% i një depozite elastike në vlerën 37 532 euro si dhe pronar me 100% i një llogarie bankare në vlerën 145 438 lekë. Së bashku me bashkëshorten, ata posedonin në 2014 edhe 2 kartë krediti, njërën në vlerën 4 000 euro ndërsa tjetrën me limit 325 425 lekë.

Të ardhurat gjatë 2015

Të ardhurat për 2015, shtohen llogaritë bankare

Guvernatori i Bankës Qendrore përfiton afro 3-fishin e pagës së Presidentit dhe Kryeministrit të vendit. sipas deklaratës së pasurisë për vitin 2015, Gent Sejko përfiton nga paga si Guvernator 4 184 406 lekë në vit. Po ashtu, ai përfiton 8 265 euro të ardhura nga dieta për udhëtime e qëndrime jashtë vendit nga Banka e Shqipërisë; 1 000 dollarë të ardhura nga dieta nga misioni në FMN; të ardhura nga honorare si Anëtar i Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 2 147 145 lekë. Ndërkohë, vihet re se gjatë vitit të kaluar ai ka shtuar 40 000 euro në gjendjen e depozitës bankare me afat 12-mujor që posedon së bashku me bashkëshorten, ka shtuar 25 000 dollarë në gjendjen e depozitës bankare me afat 12-mujor të cilën e ka së bashku me nënën, si dhe ka shtuar 39 395 dollarë në gjendjen e llogarisë së tij bankare.

Pasuria e deklarimit fillestar në vitin 2014 nga Gent Sejko

Pasuri të paluajtshme

1) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 104 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit më 11.07.2007 për 5 500 000 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.

2) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 65 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit më 11.07.2007 për 3 000 000 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.

3) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 70.2 m2 në Tiranë, përfituar nga prindërit me privatizim të vitit 1993 dhe vlerësohej për 56 242 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.

4) Bashkëpronar me 50% i një ap.banimi me sip. 136.86 m2 në Durrës, blerë më 28.08.2013 për 103 000 euro, pjesë e regjimit martesor.

5) Pronar i truallit me sip. 238.7 m2 në Durrës, mbi të cilën është ndërtuar ap.banimit me sip. 136.86 m2, 442 375 lekë.

6) Bashkëshortja, bashkëpronare me 25% e një ap.banimi me sip. 69 m2, përfituar me blerje më 16.12.1996, 1 700 000 lekë.

7) Bashkëshortja, bashkëpronare me 25% e një trualli me sip. 4 420 m2 në Sarandë, trashëguar nga familja e babait.

Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)

1) Pronar me 100% i një depozite bankare me afat 12-mujor, 260 000 euro, pjesë e regjimit martesor.

2) Bashkëpronar me 50% së bashku me nënën i një depozite bankare me afat 12-mujor, 75 000 dollar.
3) Pronar me 100% i një depozitë elastike, 37 532 euro.

4) Pronar me 100% i një llogarie bankare, 145 438 lekë.

5) Kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 21.09.2006 me principal 80 000 euro, afat shlyerje 15 vjet, interes 5.6% dhe këst mujor 341 euro.

6) Kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 17.09.2008 me principal 52 000 euro, afat shlyerje 18 vjet, interes 2.06% dhe këst mujor 280 euro.

7) Kartë krediti e papërdorur me limit 4 000 euro.

8) Kartë krediti së bashku me bashkëshorten e papërdorur me limit 325 425 lekë.

9) Bashkëshortja, pronare me 100% e një llogarie bankare, 2 000 euro.

10) Bashkëshortja, pronare me 100% e një llogarie kursimi, 1 168 euro.

Automjete

Bashkëshortja, pronare me 100% e një veture tip Renault Clio, blerë në vitin 2005, 4 000 euro.

Të ardhurat dhe angazhimet në veprimtari publike / private 2015

Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet

Të ardhura nga paga, 4 184 406 lekë.

Të ardhura nga Bonuse

1) Të ardhura nga dieta për udhëtime e qëndrime jashtë vendit nga Banka e Shqipërisë, 8 265 euro.

2) Të ardhura nga dieta nga misioni në FMN, 1 000 dollarë.

Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh

Të ardhura nga honorare si Anëtar i Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 2 147 145 lekë.

Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies

1) Të ardhura nga interesa bankare, 4 973 euro.

2) Të ardhura nga interesa bankare, 1 403 dollarë.

Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare

1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 3 123 025 lekë.

2) Bashkëshortja, të ardhura nga bonuse, 1 440 euro.

Të tjera

1) Gjendje e depozitës bankare me afat 12-mujor së bashku me bashkëshorten, shtuar me 40 000 euro.

2) Gjendje e depozitës bankare me afat 12-mujor së bashku me nënën, shtuar me 25 000 dollarë.

3) Gjendje e depozitës elastike, pakësuar me 37 532 euro.

4) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 39 395 dollarë.

5) Gjendje e llogarisë së pagës, 40 461 lekë.

6) Detyrime të papaguara në vlerën 20 098 euro për kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 21.09.2006 me principal 80 000 euro, afat shlyerje 15 vjet, interes 5.6% dhe këst mujor 341 euro.

7) Detyrime të papaguara në vlerën 31 233 euro për kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 17.09.2008 me principal 52 000 euro, afat shlyerje 18 vjet, interes 2.06% dhe këst mujor 280 euro.

8) Detyrime të papaguara në vlerën 91 172 lekë për kartë krediti.

9) Bashkëshortja, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 1 982 euro.

10) Bashkëshortja, gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 3 832 euro.

11) Bashkëshortja, gjendje e llogarisë së pagës, 400 022 lekë.