Në vitin 2019, në vend janë regjistruar 3268 shoqëri biznesi, Selia prej tyre ka një pasaportë të krijuar në databazën tonë Open Corporates Albania Të dhënat dhe dokumentat e përdorura janë të dhëna të karakterit publik. Pasaportat për bizneset kanë një rol të rëndësishëm në kontrollin e integritetit të shoqërive të biznesit që veprojnë në vend, sikurse vizibilitetin e tyre. Regjistri Shqiptar i Biznesit është një regjistër i hapur dhe i aksesueshëm për publikun. Në databazën Open Corporates Albania e krijuar nga AIS me qëllim mirëstrukturim të informacionit, përmes makinës së kërkimit mund të evidentohen dhe filtrohen biznese sipas madhësisë së kapitalit, zotëruesit, administratorit, licencës që biznesi zotëron, objektit të veprimtarisë , origjinën e kapitalit dhe statusin e korporatës.