Financimi nga Buxheti i Shtetit për Shoqërinë Civile, 2008 – 2013

Shoqëria civile merr financim nga buxheti i shtetit, financim ky i cili  administrohet nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërise Civile. AMSHC-ja është një ent publik qëndror, buxhetor dhe vepron për përmbushjen e misionit dhe të objektivave të saj në përputhje me ligjin Nr.10 093, datë 9.3.2009. Ajo ka në përbërje të saj 13 punonjës. Statuti i Agjencisë është i miratuar nga Këshilli i Ministrave. Misioni…

Bilanci i pagesave 2009 – 2011

Bilanci i pagesave ёshtё njё pasqyrë statistikore qё pёrmbledh nё mёnyrё sistematike, pёr një periudhë tё caktuar kohe, transaksionet ekonomike tё njё vendi me botën qё e rrethon. Ai nuk trajton vetëm ato transaksione qё nёnkuptojnё pagesa, por transaksionet ekonomike nё pёrgjithёsi. Njё transaksion ekonomik ndeshet atёherё kur njё vlerë ekonomike ndërron pronësi. Open Data Albania ka pёrditёsuar tё dhënat e Bilancit tё Pagesave me…

Kursi i këmbimit mesatar per vitin 2012

Kursi real efektiv i këmbimit ёshtё vlera e jashtme e monedhës sё njё vendi kundrejt monedhave tё partnerëve tё tij mё tё rёndёsishёm dhe ёshtё treguesi mё i pёrdorur pёr matjen e konkurrencёs nё tregtinё ndёrkombёtare. Problemet qё sjellin luhatjet e kursit tё kёmbimit ёshtё njё  nga temat mё prezente nё rangjet e politikës. Shqipëria ёshtё njё vend me njё ekonomi tё vogёl dhe tё…