Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë likuiduar financiarisht për këto shërbime. Hulumtimi paraqet partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Subjekte te cilat nuk kanë marrë paratë pagesën për shërbimin e ofruar janë kryesisht kompani mediatike që kanë vënë në shërbim të…

Fonde elektorale sipas llojit të financimit – Fushata Zgjedhore 2009

Open Data Albania paraqet një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2009. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar si subjekte zgjedhore në vitin 2009, 34 parti politike. Nga totali i këtyre partive vetëm 11 janë parti parlamentare. Zyrtarisht subjektet zgjedhore, raportojnë se kanë…