Zbatueshmëria e masave organizative dhe masave administrative/disiplinore të KLSH gjatë viteve 2008-2012

Në përfundim të procesit të kontrollit dhe në varësi të gjetjeve të tij, KLSH gëzon të drejtën për të rekomanduar masa të karakterit organizativ, administrativ/disiplinor si dhe masa për zhdëmtim ekonomik. Gjithashtu, ky institucion mund të propozojë dhe rekomandojë ndryshime apo përmirësime të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e masave organizative dhe masave administrative e disiplinore…

Dëmi ekonomik në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore gjatë viteve 2008-2012

Një nga sektorët më problematik në fushën e dëmit ekonomik të raportuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ndër vite është edhe ai i shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore. Open Data Albania ka kryer një hulumtim për ecurinë e këtij treguesi në vitet 2008-2012. Duhet theksuar se ky lloj dëmi mund të shfaqet në trajta të ndryshme, por kryesisht ai vjen si…

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike gjatë viteve 2008-2012

Prokurimet publike kanë qenë në mënyrë konstante një ndër sektorët më problematik në dëmin ekonomik që është shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Ai vjen si pasojë e abuzimeve në llogaritjen e vlerës së kontratës, paraqitjen dhe pranimin e ofertave, sigurimin e vlefshmërisë së ofertave, hapjen dhe shqyrtimin e ofertave të paraqitura në konkurrim, arkivimin e dosjeve për tenderat e zhvilluar, zbatimin e kontratave nga kontraktorët…

Zhdëmtimi i dëmit ekonomik të rekomanduar nga KLSH në vitet 2008-2012

Një nga llojet e masave që KLSH ka të drejtë të propozojë në fund të procesit të auditimit e që ndër të tjera synon rekuperimin e dëmit që i është shkaktuar Buxhetit të Shtetit, është ai i zhdëmtimit ekonomik. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim nivelin e kthimit të dëmit ekonomik të konstatuar nga KLSH për vitet 2008-2012 nga personat përgjegjës të identifikuar gjatë…