Dëmi ekonomik sipas sektorëve për vitet 2008-2012

Me qëllim rritjen e transparencës në përdorimin e fondeve publike, përgjegjshmërisë në administrimin e tyre dhe evidentimit të abuzimeve të ndodhura midis të tjerave në sigurimin e të ardhurave dhe kryerjen e shpenzimeve të buxhetit, Kontrolli i Lartë  Shtetit ushtron veprimtarinë e tij nëpërmjet kontrollit financiar, ku auditohet ligjshmëria dhe rregullshëmiria e përdorimit të fondeve, vlerësimit dhe kontrolleve të tjera specifike. KLSH raporton përgjithësisht në…