Struktura dhe Kapitali Aksionar i Institucioneve Financiare Jobanka – ekstrakt QKR maj 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi kapitalin aksionar të institucioneve financiare jobanka që veprojnë në vend. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Disa nga këto aktivitete përfshijnë: leasing, kredidhënia, investimi në letra me vlerë, etj. Në këtë kategorizim institucionesh përjashtohen kompanitë…

Buxheti Faktik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Presidenti i Republikës është figura institucionale më e lartë përfaqësuese e një shteti me formën e qeverisjes republikane dhe i korrespondon kreut të shtetit. Kushtetuta e vendit i jep atij funksione të rëndësishme nga ajo e përfaqësimit të unitetit kombëtar dhe e garantit të parimeve…

Aksioner të Institucioneve Financiare Jobanka – Ekstrakt QKR, 1 Maj 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerët e Institucioneve Financiare Jobanka në Republikën e Shqipërisë. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Aksionerët mund të jenë persona fizik ose juridik që zotërojnë aksione të nënshkruara nga themeluesit si pjesë…