Ndërmarrje ekonomike sipas madhësisë dhe sektorëve Kosovë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Kosovë sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Regjistri Statistikor për Bizneset në Kosovë. Sipas madhësisë ndërmarrjet në Kosovë klasifikohen në mikrondërmarrje kur kanë 1 deri 9 të punësuar, ndërmarrje të vogla…