Tregues statistikor për Organizata Jofitimprurëse 2005-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Organizatat Jofitimprurëse dhe Ndërkombëtare që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë 2005-2013. Organizata Jofitimprurëse OJF, sipas Ligjit Nr.8788, Datë 7.5.2001 është një person juridik shoqatë, fondacion apo qendër, që nuk ka për qëllim sigurimin e fitimit dhe vepron si e pavarur nga shteti apo ndikimet politike të partive dhe angazhohet kryesisht në aktivitete që kontribuojnë në të mirën publike.…