Ndërmarrjet në pronësi të biznesmenëve më shtetësi të huaj 2010-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas origjinës gjeografike të pronësisë së tyre. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike, qofshin këto subjekte me pronësi shqiptare apo të huaj. Në vitin 2013 funksionojnë në vend 106 429 ndërmarrje…

Aktiviteti Ekonomik sipas Sektoreve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike, qofshin këto të mira apo shërbime. Ndërmarrjet prodhuese të të mirave janë klasifikuar në “Bujqësia, pyjet, peshkimi”, “Industria” dhe “ Ndërtimi”, ndërsa ndërmarrjet ofruese të shërbimeve në “Tregti”, “Akomodim dhe shërbim…