Sa shtetas të huaj punojnë në Shqipëri?

Sipas hulumtimeve të kryera nga ”Open Data Albania” lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi dhe që jetojnë e punojnë në Shqipëri për periudhën 2011-2013, raportohet se janë dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë (2189) shtetas të huaj. Sipas legjislacionit kombëtar, çdo shtetas i huaj që pajiset me leje punësimi ka detyrim të ketë paraprakisht një leje qëndrimi…

Renta minerale, 2.6% të të ardhurave buxhetore

Duke e konsideruar si tematikë aktuale, Open Data Albania ka hulumtuar mbi të ardhurat e mbledhura në buxhetin e shtetit nga Renta Minerare. Renta minerare paguhet nga çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me entin publik për burimet natyrore minerare nga/mbi/dhe nëntoka e territorit të Republikës së Shqipërisë. Renta minerare është tatim si…

Kosova me rezerva të arit më të mëdha se Shqipëria

Republika e Kosovës rezulton të ketë rezerva në sasi ari për frymë më shumë se Republika e Shqipërisë. Në vitin 2013 Kosova shënon një rezervë ari për frymë prej 0.0374 onz, ndërsa Shqipëria 0.0353 onz. Kjo ka dalë nga një hulumtim i bërë nga Open Data Albania lidhur me rezervat e arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. “Nëse i referohemi rezervave të arit…

Sa shtetas të huaj punojnë në Shqipëri?

Sipas hulumtimeve të kryera nga ”Open Data Albania”  lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi dhe që jetojnë e punojnë në Shqipëri për periudhën 2011-2013, raportohet se janë dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë (2189) shtetas të huaj.  Sipas legjislacionit kombëtar, çdo shtetas i huaj  që pajiset me leje punësimi ka detyrim të ketë paraprakisht një leje qëndrimi…