Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas sektorëve ekonomik 2007-2013

Bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte sipas sektorëve të ekonomisë për vitet 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Pjesën më të madhe të IHD-ve në Kosovë në vitin 2013 e përbënin sektori i patundshmërisë (35%), i…

Subjekte / Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore të funksionimit 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas formës ligjore. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve, regjistër  që përpilohet në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve; Qendrës Kombëtare të Regjistrimit si dhe në vrojtimet statistikore të Institutit të Statistikave. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron…

Raporti Investime të Huaja Direkte (IHD) dhe Remitanca në Kosovë e Shqipëri 2008-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë dhe Shqipëri dhe raportin apo peshën që zë vlera e Remitancave tek Investimet e Huaja Direkte. Të dy këta indikatorë janë flukse hyrëse të bilancit të pagesave dhe janë dy tregues të rëndësishëm për rritjen e ekonomive kombëtare. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës dhe…

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2011-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2013. Në vitin 2013 në vendin tonë raportohet se janë pajisur me leje punësimi nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë shtetas të huaj. Sipas legjislacionit kombëtarë çdo shtetas…

Tregues të eksportit të Bakrit Shqiptar sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2001 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin në eksport të bakrit dhe produkteve të tij. Produktet kryesore të bakrit që eksportohen janë kategorizuar në nëntëmbëdhjetë grupe sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë (International Trade Center), një agjenci e përbashkët e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe Kombeve të Bashkuara. Në rastin e vendit tonë dallojmë eksportin e gjashtë grupeve kryesore si: xeheror bakri dhe mbetje të tij…