Bujqësia sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Bujqësi. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe janë realizuar në bazë të të dhënave të ekstrakteve zyrtare qershor 2014. Në sektorin Bujqësi veprojnë vetëm 18 shoqëri aksionere që përbëjnë rreth 1.4% e totalit të  kompanive të…

Numri dhe Kapitali i Shoqërive Aksionare sipas Sektorëve, Qershor 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe kapitalin e Shoqërive Aksionare SHA, që operojnë në vend sipas Sektorëve Ekonomik. Ne baze te ligjit “Për Shoqëritë Tregtare” (neni 105), shoqëritë aksionere, janë shoqëri tregtare kapitali i të cilave është i ndarë në aksione të nënshkruara nga themeluesit, të cilët mund të jenë persona fizikë dhe/ose juridikë. Në bazë të të dhënave zyrtare të Qendrës Kombëtare…

Kapitali është larg duarve të femrave

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tregues mbi individët, të cilët janë aksionarë në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Hulumtimi vlerëson jo vetëm numrin e individëve aksionar sipas SHA-ve; sektorit dhe gjinisë, por edhe raportin në vlerë kapitali të aksioneve nën…