Borxhi për frymë në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim borxhin për frymë në vitet 2010-2015. Ai llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti me popullsinë në një kohë të caktuar. Burimi: Ministria e Financave dhe INSTAT Përpunimi dhe komentet: ODA Sikurse vihet re nga grafiku, pjesa e stokut të borxhit që mbart çdo qytetar shqiptar nga viti në vit ka…

Financimi i shëndetësisë për frymë nga Buxheti i Shtetit në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shumën e shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë në raport me popullsinë në vitet 2010-2015. Financimi total për shëndetësinë nga Buxheti Shtetit përbëhet nga buxheti i alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Të ardhurat kryesisht kontributet, të cilat administrohen nga ISKSH. Burimi: Ministria e Financave, INSTAT Përpunimi dhe komentet: Open Data Albania Shuma e shpenzuar për shëndetësinë…

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2015, e cila shpreh shumën e interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për huanë e marrë dhe ende të pashlyer në raport me popullsinë në një vit të caktuar. Burimi: Ministria e Financave, INSTAT    Përpunimi dhe komentet: ODA    Në pjesën e parë të periudhës, vitet 2010-2012, vihet re një luhatje…