Shoqëri Aksionare nën Sekuestro Konservative dhe Barrët Siguruese 2010 – 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me procesin e sekuestrove konservative dhe barrëve siguruese mbi aksionet dhe aktivet e Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në vend. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive, vlerën e kapitalit aksionar si dhe numrin e aksioneve nën sekuestro apo si barrë siguruese. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit…