Fatura dhe Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar, 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar dhe ka krahasuar ndryshimet në faturim sipas çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin familjar pas datës 1 janar 2015. Të dhënat janë marrë nga Enti Rregullator i Energjisë në njoftime publike. Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar deri më 31 dhjetor 2014 ka funksionuar me dy nivele tarifash mbi konsumin mujor të çdo familje. Për nivele konsumi deri më…

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset, 1 Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë.  Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. Bazuar në nivelin e tensionit dallohen tre grupe të mëdha: konsumatorë biznesi që furnizohen me 35…

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH në Shqipëri, vendet e rajonit dhe BE

Open Data Albania po hulumton mbi shkallën e tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH, në Republikën e Shqipërisë (RSH), vendet e rajonit dhe të BE-së. Ligji Nr. 92/2014 e përcakton tatimin mbi vlerën e shtuar si një tatim i përgjithshëm mbi konsumin e mallrave dhe shërbimeve, proporcional me çmimin e tyre, e që i ngarkohet në çdo fazë të prodhimit dhe procesit të shpërndarjes çmimit…

Niveli i akcizës sipas produkteve 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi nivelin e akcizave në Republikën e Shqipërisë. Sipas legjislacionit në fuqi, akciza përcaktohet si një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë. Aktualisht, produktet që i nënshtrohen akcizës janë klasifikuar në tetë grupe kryesore: kafe dhe pije energjike; birrë, verë, alkool dhe pije alkoolike;…