Taksa Vendore në Republikën e Shqipërisë 2015 / 2016

Open Data Albania po hulumton mbi llojet dhe nivelin e taksave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 të përditësuar, dallojmë nëntë lloje taksash vendore: Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël; Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe truall; Taksa e fjetjes në hotel; Taksa e ndikimit në…