Rritje dhe Zvogëlime Kapitali gjatë 2015 në Shoqëri Aksionare nën zotërimin e një Institucion Publik

Open Data Albania po hulumton lidhur me ndryshimet në kapitalin themeltar të 120 shoqërive aksionare nën zotërimin e një institucioni publik (shtetëror) në vitet 2014-2015. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të vendosura në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Ndryshimet në kapital vinë si produkt i dy procedurave Rritje ose Zvogëlim Kapitali e Shoqërisë. Rritje Kapitali shënohet si pasojë e: …

Administratorë të Shoqërive Aksionare me kapital publik, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive me aksionar institucione publike. Administratori i një shoqërie tregtare emërohet nga  Këshilli Mbikëqyrës, ndërsa ky i fundit zgjidhet nga Aksionarët (në këtë rast vetë institucioni publik dhe titullari).Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare të reklamuara në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR deri në datën 31 dhjetor 2015.…

Xhiro Vjetore e Shoqërive me Aksionar një Institucion Publik, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me xhiron vjetore të shoqërive me aksionar subjekte shtetërore për vitet 2012-2014. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR. Në vitin 2014 nga 120 shoqëri aksionare me aksionar mazhoritar një Institucion Publik, vetëm 65 kanë pasqyrat e tyre financiare të reklamuara në databazën e QKR.…

Kapitali Aksionar i Shoqërive Tregtare të llojit SHA me aksioner një Institucion Publik ekstrakte QKR, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me kapitalin themeltar të shoqërive me aksioner të vetëm apo mazhoritar një institucione publike (shtetërore). Të dhënat për hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të 120 Shoqërive Aksionare SHA, pasqyruar në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Më 31 Dhjetor 2015 njëqind e njëzetë shoqëritë aksionare të marra në shqyrtim, shënojnë një vlerë kapitali në total prej 161.6…

Fitimi Vjetor Para Tatimit i Shoqërive Tregtare me aksionar një Institucion Publik, ekstrakte QKR, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me fitimin para tatimit të shoqërive me aksioner një institucion publik (shtetëror) në vitet 2012-2014. Ky indikator është tregues i fitimit ose humbjes kontabël neto gjatë një periudhe ushtrimore, para zbritjes së tatimit mbi fitimin. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR. Në 70 shoqëri…