Investimet Publike në Republikën e Shqipërisë, 2004-2016

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Investimeve Publike ne Republikën e Shqipërisë ne vitet 2004-2016. Në vitin 2016 Buxheti i Shtetit ka planifikuar për Investime Publike vlerën 59.98 miliard lekë, duke shënuar  tkurrje kundrejt vitit paraardhës, dhe vlerën më të ulët për Investime Publike të buxhetuara që prej vitit 2008. Këto investime për vitin aktual janë planifikuar te kryhen me 53% financim te…

Aftësia Paguese e Shoqërive Aksionare me kapital nga një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me aftësinë paguese të shoqërive me aksionar një institucion publik. Për të analizuar aftësinë paguese të këtyre shoqërive jemi bazuar në të dhënat e deklaruara në pasqyrat financiare marrë në ekstraktet historike pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ky indikator vlerëson aftësinë që një shoqëri ka për të shlyer detyrimet.   Në vitet 2012-2014 kanë deklaruar pasqyrat financiare pranë QKR…

Ekspert Kontabël të Shoqërive Aksionare me kapital Publik, Pasqyra Financiare 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me ekspertët kontabël të shoqërive aksionare SHA me kapital publik. Ekspert Kontabël i Regjistruar është profesionisti i pavarur pjesë e Regjistrit Publik të ekspertëve kontabël, në përputhje me dispozitat e ligjit Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Ekspertit Kontabël të Regjistruar dhe të Kontabilistit të Miratuar (Ligj Nr 10091, Datë 5.03. 2010). Ai ushtron auditimin ligjor të pasqyrave…

Open Data Albania: Buxhetit të Shtetit në 2015 i mungojnë 33.3 miliard lekë

Buxhetit të Shtetit në 2015 i mungojnë 33.3 miliard lekë për shkak të paaftësisë dhe shpërdorimeve në tatime dhe taksa. Për vitin 2015 kemi një realizim te buxhetit te shtetit prej 92%. Ne vitin 2015 janë mbledhur 381.1 miliard leke, rreth 33.3 miliard me pak te ardhura sesa ishin planifikuar ne fillim viti. – http://www.open.data.al/sq/lajme/lajm/id/1693/Realizimi-i-te-Ardhurave-Buxhetore-Buxheti-i-Shtetit-viti-2015

Gara Blushi-Rama edhe për shitjen e librave, ja kush është më i pasur

Përveç përplasjeve brenda Partisë Socialiste, Ben Blushi dhe Edi Rama janë rivalë edhe sa i takon botës së artit. Kryeministri njihet për pikturat e tij dhe librin “Kurban”, ndërsa Ben Blushi ka shkruar shumë libra, që kanë ngjallur jo pak debate dhe akuza ndaj tij për ironizimin që i bën politikës shqiptare. Por sa i takon botës së artit ajo që bie në sy është…

Gara Blushi-Rama edhe për shitjen e librave, ja kush është më i pasur

Përveç përplasjeve brenda Partisë Socialiste, Ben Blushi dhe Edi Rama janë rivalë edhe sa i takon botës së artit. Kryeministri njihet për pikturat e tij dhe librin “Kurban”, ndërsa Ben Blushi ka shkruar shumë libra, që kanë ngjallur jo pak debate dhe akuza ndaj tij për ironizimin që i bën politikës shqiptare. Por sa i takon botës së artit ajo që bie në sy është…