Shpenzime për Frymë Programe Shtetërore Shëndetësi 2010-2020

Open Data Albania po hulumton mbi Shpenzime në Shëndetësi të financuara nga buxheti i shtetit në vitin 2010 deri 2020. Në analizë do të merren katër programet bazë të shëndetësisë sipas Buxhetit të Shtetit të Konsoliduar. Programet e lidhura drejtpërdrejt më Shëndetësinë janë programet si vijon: Shërbimi i Kujdesit Parësor; Shërbimi i Kujdesit Dytësor; Shërbimi i Shëndetit Publik dhe Shërbimi Kombëtar i Urgjencës. Krahas ecurisë…