Buxheti 2023 sipas Funksioneve dhe Programeve Qeveritare, Plani Fillestar, ndryshime planifikim vjetor

Ky artikull synon të evidentojë planifikimin e shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve për vitin 2023 dhe kategorizimin sipas programeve të Qeverisë. Të dhënat janë Planifikime miratuar me Ligjin për Buxhetin 2023 (Ligj Nr. 84/2022). Për vitin 2023, shpenzimet e planifikuara janë 698 miliardë Lekë. Peshën më të lartë të shpenzimeve e zë funksioni Mbrojtja Sociale me 28.4% të totalit të shpenzimeve plan 2023. Shpenzimet për mbrojtjen…