Prill 2023 Rritja e Pagave Sektori Publik, efektet financiare në Buxhet dhe rritja sipas kategorive, Vlerësim Nominal dhe Real

Nëntë Vendime te Këshillit të Ministrave VKM, kanë hyrë në Fuqi dhe planifikojnë rritje pagash për disa sektor Buxhetor. Për Pagën e Prillit Qeveria përmes VKM të datës 20 Prill ka Vendosur dhe fillon zbatim  rritje pagash për kategori si më poshtë: Personelin Mjekësor dhe Administrata Shëndetësi VKM nr. 245/2023 Staf Policia e Burgjeve me VKM nr. 244 / 2023 Personel Akademik i Institucioneve të…

Zgjedhjet e Lira dhe Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër tyre 2005-2021

Open Data Albania po përditëson trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri, në gjashtëmbëdhjetë vitet e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me sfond…

Paga Buxhetore në vite për funksione si Rendi dhe Siguria Publike, Mbrojtja, Arsimi dhe Shëndetësia

Në këtë artikull analizohen shpenzimet e pagave për 2017-2022 në institucione buxhetore që mbulojnë funksionet si: rendi dhe siguria publike, arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të Ligjit të Buxhetit vjetor në cdo vit ku paraqiten shpenzimet e planifikuar për paga. Pesha mesatare që shpenzimet për paga zënë ndaj totalit buxhetor varion rreth 13 përqind për periudhën 2013-2022. Kjo peshë…

Shpenzime Buxhetore për Personelin 2013 – 2022

Open Data Albania po hulumton mbi shpenzimet buxhetore për personelin për periudhën 2013-2022.   Në shpenzimet e personelit përfshihen: (i) Pagat, që zë edhe peshën kryesore të kësaj kategorie shpenzimesh; (ii) Kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të detyrueshme; (iii) fondi i veçante i pagave për të mbuluar bonuset dhe shpërblimet e stafit; (iv) politika të reja pagash që planifikohet të shkojnë për rritjen e…

Diploma dhe Doktoratura të mara në Institucione Univesitare të Huaja për Njohje në Vend 2017-2018

Open Data Albania mbi njohjen dhe njehsimin e certifikatave, diplomave, gradave shkencore dhe titujve akademike të fituara jashtë vendit. Informacioni ka burim Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS). Njohja dhe njehsimi ka për qëllim njohjen e së drejtës për të vazhduar arsimimin, punësimin ose karrierën akademike në Republikën e Shqipërisë. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar listën e personave që ju njihet Grada Shkencore…

Të Punësuar Buxhetor 2022 dhe Pagat Mesatare sipas Institucioneve Buxhetore

Në vitin 2022 në Institucionet Drejtpërdrejt Buxhetore, është parashikuar numër punonjësish buxhetor 84 214 (tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e katërmbëdhjetë). Janë 450 më shumë të punësuar se në 2021. Të punësuar në institucione buxhetore përfshijnë vetëm institucionet, në të cilat kostot e punonjësve mbulohen me fondet e Buxhetit të Shtetit. Nuk përfshihen: Banka Qëndrore, apo struktura të tjera të sektorit publik si ndërmarrje…

Pesëvjeçari dhe Shpenzimet Qeveritare sipas Funksioneve 2017-2021

Në artikullin më poshtë do të shohim Shpenzime të Konsoliduara Buxhetit i Shtetit në pesëvjeçarin 2017-2021, duke konsideruar ndarjen sipas Funksioneve. Mbrojtja Sociale është funksioni me mbështetjen më të lartë buxhetore. Mbi 31% e shpenzimeve totale buxhetore ose mbi 9% e PBB-së ndër vite janë shpenzuar për ofrimin e ndihmës ekonomike, pensioneve, pagesat e papunësisë dhe aftësive të kufizuara etj. Në total brenda pesë viteve…

Shpenzime Publike për Frymë sipas Funksioneve, Krahasimore Shqipëria kundrejt vendeve të EU

Open Data Albania po hulumton mbi ndarjen e parave publike sipas Funksioneve në Buxhetin e Shtetit duke krahasuar shpenzime për frymë në Vende të Eu dhe rajoni. Kjo tregon vëmendje të Qeverive ndaj funksioneve dhe sektorëve të ndryshëm e po njësoj edhe standarde qeveritare për të shpenzuar për këto funksione. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga Eurostat për vendet e BE-së. Funksionet Qeveritare…

Ndarja Sektoriale Koncesione dhe PPP të miratuara 2017 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi Ndarjen Sektoriale për koncesione dhe Partneritetit Publik Privat PPP të miratuara në Shqipëri gjatë periudhës Janar 2017 – Dhjetor 2020. Artikulli identifikon numrin dhe vlerën e investimit specifikuar Sektorin Institucional dhe Kategorinë Sektoriale. Të dhënat janë nga databaza e Regjistrit Koncesionar PPP të publikuar në portalin OpenCorporates.al. Gjatë periudhës Janar 2017 deri në Dhjetor 2020, në Shqipëri janë miratuar…