Të dhënat mbi tregues të bilancit të pagesave paraqiten të përmbledhura në listën elektronike si vijon:


Burimi: Banka e Shqiperise
Komentet dhe anailza: ODA

Ecuria e dy treguesve, Bilanci i përgjithshëm dhe Llogaria kapitale dhe financiare ndër vite paraqitet grafikisht:


Burimi: Banka e Shqiperise
Komentet dhe anailza: ODA