Të dënuara gra nga Gjykatat Shqiptare për vitin 2021

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi gjendjen aktuale të të dënuarve në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale për vitin 2021. Të dhënat janë marrë në  Vjetarët Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë dhe  detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i grave sipas Vendimeve Gjyqësore për vitin 2021 përbën 5.5 përqind të totalit të kriminalitetit.…

Viktima dhe të Dëmtuar nga krime Penale 2015 – 2020

Open Data Albania po publikon të dhëna mbi kriminalitetin sipas procedimeve Policore të deklaruara zyrtarisht për periudhën 2015 – 2020. Tregues në fokus është numri i të dëmtuarve apo të viktimizuarve sipas llojit të krimit. Në vitin 2020 janë të listuar 17 829 të dëmtuar total. Ky numër ka shënuar ulje ndër vite e konkretisht ë vitin 2020 listohen 2339 më pak të dëmtuar nga…

Vdekshmëria nga Aksidente Rrugore Shqipëria krahasuar me EU dhe Rajoni 2014 – 2019

Open Data Albania po kryen një hulumtim mbi nivelin e vdekshmërisë si pasojë e aksidenteve rrugore për milion banorë, tregues krahasimor për vitet 2014 – 2019. Objekt krahasimi janë tregues për Shqipërinë kundrejt vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve fqinje, si dhe kundrejt treguesit nivel botëror. Duke marrë në konsideratë fatalitetet si pasojë e Aksidenteve rrugore për milion banorë të ndodhura në Shqipëri, kundrejt nivelit të…

Fatalitete nga Aksidentet në Rrugë 2014 – 2020

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me numrin e viktimave nga aksidentet rrugore, trendin dhe dinamikën e tyre në vite për periudhën 2014 – 2020. Burimi i informacionit është marrë nga Instituti i Statistikave dhe analiza është kryer për të dhënat në frekuencë vjetore. Numri mesatar vjetor i viktimave të shkaktuar si rezultat i aksidenteve rrugore për periudhën nga viti 2014 deri…

Aksidente Rrugore me të Lënduar, Vëllimi dhe Trendi në vite 2014 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e aksidenteve, dinamikën e tyre në vite për periudhën 2014 – 2020. Analiza përkon me aksidentet rrugore në qarkullimin rrugor që kanë shënuar lëndime në njerëz me pasojë plagosje apo vdekje të individëve të përfshirë në ngjarje. Të dhënat janë marrë nga Instituti i Statistikave dhe përkojnë me analizë vjetore. Nga viti 2014 deri në vitit 2020 në…

Të dënuar me burgim të përjetshëm dhe sipas ashpërsisë së dënimit Janar 2013 – Janar 2017

Open Data Albania numrin të të dënuarve në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, sipas  masave të dënimit, në Republikën e Shqipërisë, gjatë periudhës kohore Janar 2013- Janar 2017.  Analiza është realizuar për të dënuar në katër kategori dënimesh, të dënuar me dënim të përjetshëm; me dënim nga 20 deri në 35 vite heqje lirie; me dënim nga 15 deri në 20 vite dhe të…

Të dënuar që vuajnë dënimet në institucion, dhe të paraburgosur nën masa sigurimit Janar 2013-Janar 2017

Open Data Albania po hulumton mbi numrit të të dënuarve me burgim në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale IEVP, dhe të  paraburgosurve që janë nën masa sigurie në Institucionet e Paraburgimit, në Republikën e Shqipërisë. Të dhënat  bazohen tek Statistikat e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ndërsa përpunimi, komente dhe analiza është realizuar nga ODA. Analiza realizohet duke krahasuar të dhënat e muajve janar,…

Procedime Penale Gjyqësore për Vrasje, Kanosje dhe Nxitje për Gjakmarrje 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e kriminalitetit që lidhet me vepra penale që përkojnë me fenomenin e Gjakmarrjes. Konkretisht analiza është bazuar tek të dhëna të një dekade 2005-2015 mbi procedime gjyqësore dhe autor të dënuar për veprat penale Vrasje për Hakmarrje dhe Gjakmarrje (neni 78 paragrafi I dytë dhe neni 78 /a); Kanosje për Gjakmarrje parashikuar me nenin 83/a…

Procedime Penale dhe Autor të Dënuar për Vetëgjyqësi, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e procedimeve gjyqësore për veprën penale të Vetëgjyqësisë neni 277. Analiza është realizuar për periudhën kohore 2005 – 2015. Neni 277 i kodit penal. Vetëgjyqësi përkon me veprime të ushtrimit të një të drejte të qenë apo të pretenduar në mënyrë arbitrare, pa u drejtuar në institucione dhe autoritete kompetente për ndërhyrje. Ky nen reflekton…

Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër Zgjedhjeve të Lira 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri në dhjetë vjeçarin e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me…

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit. Në vitin 2014…

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore për raste të procedimeve gjyqësore për veprat penale të parashikuara në nenin 257 / a Refuzimi për Deklarimin, Mosdeklarimin, Fshehje  ose Deklarimi i Rremë i Pasurive, Interesave Private të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunës Publik ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për Deklarim. Me një ligj të veçantë,  është përcaktuar një kategori e funksionarëve…

Të mitur të dënuar për vepra penale 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri në vitet 2005-2015. Të dhënat  bazohen tek Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa përpunimi komente dhe analiza realizuar nga ODA. Në kuadër të legjislacionit shqiptar, i mitur konsiderohet çdo shtetas, i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeç. Për efekte të ligjit penal, mosha minimale e përgjegjësisë penale është katërmbëdhjetë…

Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për veprat penale kundër fëmijëve,martesës dhe familjes 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ne total ky seksion përbëhet nga figura veprash penale të parashikuara në dymbëdhjetë nene. Veprat penale, të cilat kanë si objekt vendosjen e…

Çështje Gjyqësore dhe Autorë të dënuar për vepra penale lidhur me shkatërrimin e pronës 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale që përkojnë me Shkatërrim Prone nenet 150 deri 162 Kodi Penal. Këto vepra janë parashikuar në Kodin Penal si seksioni i tretë i Kreut me titull Vepra Penale kundër Pasurisë dhe në Sferën Ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë për dhjetëvjeçarin 2005-2015.…