Çmimi i Blerjes së Energjisë Elektrike nga Shteti dhe Bursa, 2012 -2021, Viti dhe Muaji kur theksohet Diferenca Çmime Bursa me Blerjet Kombëtare

Open Data Albania po hulumton në lidhje me çmimin e Blerjes së Energjisë Elektrike nga shoqëritë publike që veprojnë në sektorin energjetik si Furnizuesi i Tregtisë së Lirë sh.a (FTL), Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST), OSHEE Group sh.a dhe Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH). Artikulli ka fokus të dhëna për periudhën 2012 – 2021. Për vitin 2021, rezulton se çmimi mesatar i ponderuar…

Konsumi Vjetor i Energjisë Elektrike, Biznese dhe Familje, 2017 -2021

Open Data Albania po publikon të dhëna mbi konsumin vjetor të Energjisë Elektrike nga konsumatorët familjarë dhe konsumatorët biznese për periudhën 2017-2021. Konsumi total të energjisë elektrike është rritur në vite. Viti 2021, konsumi total i Energjisë Elektrike është 8 414 836 MWh (megavat orë) duke shënuar një rritje me 10.9% krahasuar me vitin paraardhës 2020. Kjo rritje e konsumit të energjisë elektrike vihet re…

Çmimi i Energjisë Elektrike furnizim për Bizneset 2015-2022, dhe aspekte të Liberalizimit të Tregut

Open Data Albania po hulumton  mbi procesin e liberalizimit të energjisë elektrike dhe çmimeve të shitjes të Energjisë Elektrike për konsumatorët Biznese sipas tensionit të furnizimit për periudhën 2015-2022. Konkretisht bizneset klasifikohen si Klientë të furnizuar me tensionin 35 kilovolt (kV), Klientë të furnizuar me 20/10/6 kilovolt (kV), Klientë të furnizuar me tensionin 0.4 kilovolt (kV), kategoria biznese Furra Buke dhe Fabrika Prodhim Mielli në…

Import dhe Eksport i Lëndëve Djegëse karbure 2013-2021

Open Data Albania po analizon të dhënat mbi vlerën, sasinë dhe çmimin mesatar të hidroharbureve të importuara dhe eksportuara në vend për periudhën 2013-2021. Burimi i informacionit është INSTAT dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Në këtë analizë janë përfshirë lëndët djegëse si nafta, gazi, benzina si dhe vajrat mineral. Viti 2021 ka shënuar sasinë në ton më të lartë të importuar të hidrokarbureve që…

Borxhe të Garantuara për Sektorin Energjetikë, vlera dhe borxh dhënësit 2021

Open Data po hulumton në lidhje me ndikimin e sektorit energjitik në nivelin e borxhit të garantuar. Më parë Open Data ka publikuar një Artikull në lidhje me Borxhin e Garantuar ku ka evidentuar se për vitin 2020 garancitë në sektorin energjitik zënë rreth 67.2% të totalit të garancive shtetërore. Me shpalljen e gjendjes së krizës energjitike nga ana e Qeverisë, mekanizmi i garancive sovrane…

Prodhimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrale Publike dhe Private 2007 – 2021

Open Data Albania po publikon të dhëna mbi prodhimin e Energjisë Elektrike nga Hidrocentrale në vend. Përveç veprave hidrike nën zotërim dhe administrim të koorporatës Elektroenergjetike Shqiptare KESH, në vend funksionojnë edhe HEC të vogla dhe të mesme. Licencimi dhe Ndërtimi i tyre filloi gjatë Programit Qeveritar për Energjetiken mandati 2009 – 2013, përmes Partneriteteve Publike Private apo HEC-e Koncesionare. Programi synonte që investime private…

Eksporti dhe Importi i Energjisë Elektrike në Shqipëri, Çmime të Shitjes për Familje dhe Biznese 2015-2020

Open Data Albania po hulumton mbi Çmimin, Sasinë dhe Vlerën e shitjes dhe blerjes së Energjisë Elektrike në Shqipëri 2015-2020. Për 2020, janë prodhuar në total 5 314 811 MWh energji elektrike apo 2% më shumë krahasuar me vitin 2019. Sipas llojit, prodhimi më i madh i energjisë elektrike vjen si rezultat i burimeve hidrike rreth 99% dhe vetëm 1% e energjisë elektrike prodhohet nga…

Prodhimi i energjisë elektrike sipas kompanive dhe sipas hidrocentraleve 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me sasinë e prodhuar të energjisë elektrike raportuar nga Enti Rregullator i Energjisë ERE për vitin 2014. Gjatë këtij viti është prodhuar një sasi prej 3 406 226 MWh nga sektori publik dhe 1 318 204 MWh nga sektori privat. Thënë ndryshe prodhimi publik i energjisë elektrike gjatë këtij viti shënon 72% të totalit të energjisë elektrike. Burimi: http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=184&idm=190&lang=1…

Fatura dhe Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar, 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar dhe ka krahasuar ndryshimet në faturim sipas çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin familjar pas datës 1 janar 2015. Të dhënat janë marrë nga Enti Rregullator i Energjisë në njoftime publike. Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar deri më 31 dhjetor 2014 ka funksionuar me dy nivele tarifash mbi konsumin mujor të çdo familje. Për nivele konsumi deri më…

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset, 1 Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë.  Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. Bazuar në nivelin e tensionit dallohen tre grupe të mëdha: konsumatorë biznesi që furnizohen me 35…

Tregues mbi eksportin dhe importin e energjisë elektrike sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2008-2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin, sasinë dhe vlerat në eksport – import të energjisë elektrike në vitet 2008-2013. Në zbatim të kërkesave të Modelit Shqiptar të Tregut, importet e energjisë elektrike për nevoja publike në vendin tonë, kryhen nga furnizuesi publik me shumicë (FPSH), me përbërje të KESH-it, CEZ Shpërndarje sh.a dhe Furnizuesit e Kualifikuar. Deri në fund të vitit 2013 në vendin…

Konsumi dhe humbjet e energjisë elektrike 2000-2013

Open Data ka hulumtuar mbi ecurinë e konsumit dhe humbjet e energjisë elektrike gjatë periudhës 2000-2013. Energjia e konsumuar është sasia që kanë konsumuar konsumatorët familjarë dhe të biznesit. Në fund të vitit 2013 konsumi i energjisë arriti në 4.5 milionë MWH duke u rritur kundrejt një viti më parë me 4%. Konsumi i energjisë elektrike ka ardhur vazhdimisht në rritje duke mbetur në nivele…

Prodhimi dhe bilanci tregtar i energjisë elektrike 2000-2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e prodhimit të energjisë elektrike, importin dhe eksportin e saj gjatë trembëdhjetë viteve të fundit, 2000-2013. Në vitin 2013 prodhimi i energjisë elektrike arriti në rreth 7 milionë MWH duke shënuar edhe vlerën më të lartë të tre viteve të fundit. Prodhimi u rrit 47% kundrejt vitit të mëparshëm, që konfirmon edhe ecurinë pozitive të këtij sektori në…

Çmimi i energjisë elektrike për konsumator familjar. Shqipëria, Rajoni dhe BE 2011 – 2013 Open

Data Albania ka kryer një kërkim mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjarë në Shqipëri, rajon dhe Bashkim Europian. Të dhënat janë grumbulluar nga zyra statistikore e BE Eurostat. Çmimi i energjisë llogaritet si euro për kilowatt/orë dhe është i vlefshëm vetëm për konsumatorin familjar. Në Shqipëri, çmimi është mesatarja e paguar nga familjet për kW/h pavarësisht se konsumi është me dy tarifa, me…

Bilanci Tregtar i Energjisë Elektrike 2007-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të energjisë elektrike në Shqipëri gjatë viteve 2007-2012. Raporti bazohet në të dhënat e ERE (Enti Rregullator i Energjisë) dhe INSTAT. Importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga jashtë vendit. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit. Në rastet kur prodhimi vendas i energjisë elektrike nuk përmbush nevojat, atëhere institucionet…