Student Shqiptar në Britani sipas aprovimit Viza Studentore

Në vitin 2022 kanë aplikuar për Vizë Studimi në Mbretërinë e Bashkuar 851 shqiptarë. Numri i aplikimeve për vitin 2022 është më i larti ndër vitet 2005-2022, të marra në shqyrtim. Të dhënat janë marrë nga Zyra e Statistikave Zyrtare e Mbretërisë së Bashkuar. Burimi: Zyra e Statistikave Kombëtare, Mbretëri e Bashkuar Komente dhe Analiza: Open Data Albania Mbretëria e Bashkuar ka aprovuar Viza Studimi…

Regjistrime dhe të diplomuar sipas universiteteve publike dhe private, 2016 deri 2021

Në vitin 2021 rezultojnë të regjistruar në universitete 123 880 studentë, nga të cilët 94 487 (76%) studentë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe pjesa tjetër, 29 393 studentë në institucionet e arsimit të lartë jopublik. Burimi: INSTAT Komente dhe Analiza: Open Data Albania Ndërkaq, në vitin 2021 janë diplomuar 32 690 studentë, ndër të cilët 24 402 (75%) në IAL publike dhe…

Preferenca për Studime Universitare sipas Grupeve Gjinore

Në vitin 2021 Studentë të Regjistruar në Shqipëri në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, qoftë ato publike dhe jopublik janë 123 880 studentë. Nga këta 73 493 (59%) janë vajza dhe pjesa tjetër 50 387 djem (41%). Pjesa më e madhe e të rinjve shqiptarë studiojnë për “biznes, administrim dhe ligj”, konkretisht për vitit 2021 janë 32 227 studentë të regjistruar në këtë…

Edukimi në Shqipëri sipas Grupeve Gjinore dhe Moshave 2018 – 2021

Vajzat dhe Gratë në Shqipëri janë me nivel më të ulët arsimor se Djemtë apo Burrat. Trendi i përgjithshëm i Arsimimit përmbyset në favor të Grave kur vjen fjala për studime universitare. Në vitin 2020 rezulton se Gratë mbi moshën 25 vjeç, janë 54% të arsimuara vetëm në nivelin fillore ose tetë dhe nëntëvjeçare. Një statistikë që reflekton nivel të ulët arsimor për këtë Grup…

Diploma dhe Doktoratura të mara në Institucione Univesitare të Huaja për Njohje në Vend 2017-2018

Open Data Albania mbi njohjen dhe njehsimin e certifikatave, diplomave, gradave shkencore dhe titujve akademike të fituara jashtë vendit. Informacioni ka burim Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS). Njohja dhe njehsimi ka për qëllim njohjen e së drejtës për të vazhduar arsimimin, punësimin ose karrierën akademike në Republikën e Shqipërisë. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar listën e personave që ju njihet Grada Shkencore…

Arsimi i lartë, akreditimi i institucioneve dhe programeve të studimit në Shqipëri

Open Data Albania po hulumton mbi akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit në Shqipëri. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ASCAL dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA. Akreditimi është një procedurë vlerësimi e cilësisë në arsimin e lartë, që ndjek ASCAL bazuar në standardet të shtetit tonë…