Diploma dhe Doktoratura të mara në Institucione Univesitare të Huaja për Njohje në Vend 2017-2018

Open Data Albania mbi njohjen dhe njehsimin e certifikatave, diplomave, gradave shkencore dhe titujve akademike të fituara jashtë vendit. Informacioni ka burim Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS). Njohja dhe njehsimi ka për qëllim njohjen e së drejtës për të vazhduar arsimimin, punësimin ose karrierën akademike në Republikën e Shqipërisë. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar listën e personave që ju njihet Grada Shkencore…

Arsimi i lartë, akreditimi i institucioneve dhe programeve të studimit në Shqipëri

Open Data Albania po hulumton mbi akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit në Shqipëri. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ASCAL dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit DPA. Akreditimi është një procedurë vlerësimi e cilësisë në arsimin e lartë, që ndjek ASCAL bazuar në standardet të shtetit tonë…