Vlera Tatimi mbi Pagat, totali dhe krahasime Sektori Publik vs Privat në Punësim 2015-2022

Open Data Albania po analizon të dhëna të Tatimit mbi Të ardhurat Personale, duke u ndalur tek tatimi mbi Pagën. Të dhënat kanë si burim Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT), dhe janë ndarë në të ardhura nga tatimi për pagat e punonjësve në Administratën Shtetërore dhe punonjësit në Sektorin Privat. Në vitin 2022 janë mbledhur 28.3 miliard lekë nga tatimi mbi pagat, ose 11.6%…

Paga Minimale dhe Fuqia Blerëse, humbja nga mos ndryshimi me indeksim

Open Data Albania po hulumton në lidhje me rritjen e pagës minimale zyrtare në Shqipëri në vitet 2000-2022. Në vitet 2000-2022, rritja e pagës minimale ka qenë e rregullt, përjashtuar vitet 2007, 2014-2016, 2018 dhe 2020. Për vitin 2022, paga minimale është rritur në muajin Prill edhe pse ishte parashikuar që të rritej në mes të vitit. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së…

Sektori Jofitimprurës, Numër organizatash 2006-2020, Raporte gjinore në drejtimin e OJF-ve

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e Organizatave Jo Fitimprurëse që veprojnë në vend. Sipas Ligjit Nr. 8788, Datë 7.5.2001, Jo-Fitimprurëse është një shoqatë, fondacion apo qendër, që ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetërore. E drejta e themelimit të një organizate jofitimprurëse i takon çdo personi fizik ose juridik, vendas ose i huaj. Organizatat jofitimprurëse pas themelimit, duhet të…

Subjekte Ekonomike ne vend dhe Pesha e Bashkisë Tiranë kundrejt Totalit 2010 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi peshën që kanë Subjektet Ekonomike të regjistruara dhe me seli aktiviteti në territorin e Bashkisë Tiranë kundrejt totalit të Subjekteve Ekonomike në Vend. Të dhënat janë siguruar nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, INSTAT dhe të dhëna zyrtare të Bashkisë Tiranë. Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve (RSN) publikohet çdo vit në muajin Qershor dhe përmban të dhëna të detajuara për njësitë…

Tatimi mbi të Ardhurat Personale në Republikën e Shqipërisë, Janar 2022

Open Data Albania po liston llojet e tatimit mbi të ardhurat personale, pra, të individit shtetas apo resident në vend, sipas llojit të të ardhurës që ai gjeneron (fiton dhe arkëton). Listimi po bëhet vetëm mbi të ardhura që nuk përkojnë me të ardhura të pagës apo të ardhura nga biznesi, por të ardhura të tjera që individi gjeneron, si: qiramarrje, interesa bankare apo të…

Vlerësim Indeksi i Inovacionit, Shqipëria pozicioni kundrejt Rajonit 2011-2021

Open Data Albania po hulumton mbi vlerësime të treguesve që lidhen me Inovacionin. Këto vlerësime janë pjesë e indikatorëve, përmes së cilëve krijohet Indeksi i Inovacionit Global IIG, indeks i Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale (WIPO). Në indeks vlerësohen dhe renditen 132 vende, mes tyre është vendi ynë, ku vendi më inferior ka renditje më të lartë. Indeksi mbi Inovacionin mat dhe vlerëson 81 indikator…

Kosto mbi Pagën, Kontribute dhe Tatime të detyrueshme mbi Pagën Mesatare në Shqipëri dhe Rajon janar 2022

Në këtë artikull do të analizojmë kostot që APLIKOHEN përtej pagës neto (pagë që arkëtohet nga i Punësuari) për një vend pune me pagë mesatare në Shqipëri dhe Rajon. Vendet aplikojnë detyrime për Kontribute Shëndetësore; Kontribute për Sigurim Shoqërorë si mbrojtje për Pension Pleqërie dhe Pagesë Paaftësie dhe Papunësie. Përtej Kontributeve dhe Sigurimeve individët paguajnë edhe Tatim mbi të Ardhurën nga Paga. Kontributet ndahen mes…

Fondi për Leje Lindjeje dhe Bonusi i Bebes, 2014-2021

Open Data Albania po hulumton në lidhje me Fondin për Leje Lindjeje dhe Grantin për fëmijë të lindur (Bonusi i Bebes) për periudhën 2014-2021. Që prej dates 1 Janar 2015, masa e përfitimit të lejes së lindjes rregullohet me ligjin nr.104, datë 31.07.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.05.1993 ‘Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”. Leja e lindjes në vendin…

Paga Buxhetore në vite për funksione si Rendi dhe Siguria Publike, Mbrojtja, Arsimi dhe Shëndetësia

Në këtë artikull analizohen shpenzimet e pagave për 2017-2022 në institucione buxhetore që mbulojnë funksionet si: rendi dhe siguria publike, arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të Ligjit të Buxhetit vjetor në cdo vit ku paraqiten shpenzimet e planifikuar për paga. Pesha mesatare që shpenzimet për paga zënë ndaj totalit buxhetor varion rreth 13 përqind për periudhën 2013-2022. Kjo peshë…

Paga Mesatare në Sektorin Buxhetor kundrejt Paga Mesatare Tregu i Punës 2013-2022

Open Data Albania po hulumton mbi pagën mesatare në sektorin buxhetor dhe pagën mesatare në tregun e punës në vend gjata 2013 – 2022. Ky tregues na ndihmon të kuptojmë nëse sektori buxhetor ofron më shumë se tregu i përgjithshëm i punës dhe dinamikën me të cilën ndryshon kjo mesatare në vite. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga tabelat shoqëruese të Ligjit të…

Shpenzime Buxhetore për Personelin 2013 – 2022

Open Data Albania po hulumton mbi shpenzimet buxhetore për personelin për periudhën 2013-2022.   Në shpenzimet e personelit përfshihen: (i) Pagat, që zë edhe peshën kryesore të kësaj kategorie shpenzimesh; (ii) Kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të detyrueshme; (iii) fondi i veçante i pagave për të mbuluar bonuset dhe shpërblimet e stafit; (iv) politika të reja pagash që planifikohet të shkojnë për rritjen e…

Të Punësuar Buxhetor 2022 dhe Pagat Mesatare sipas Institucioneve Buxhetore

Në vitin 2022 në Institucionet Drejtpërdrejt Buxhetore, është parashikuar numër punonjësish buxhetor 84 214 (tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e katërmbëdhjetë). Janë 450 më shumë të punësuar se në 2021. Të punësuar në institucione buxhetore përfshijnë vetëm institucionet, në të cilat kostot e punonjësve mbulohen me fondet e Buxhetit të Shtetit. Nuk përfshihen: Banka Qëndrore, apo struktura të tjera të sektorit publik si ndërmarrje…

Punësimi në Sektorin Bankar 2015 – 2021

Open Data Albania po hulumton mbi punësimin në Sektorit Bankar Niveli i Dytë nga viti 2015 deri në tremujorin e parë 2021. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga raportet e Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe në raporte vjetore të vetë bankave. Gjatë kësaj periudhe vërehen dinamika të mëdha në tregun e punës sektori bankar, kryesisht për shkak të ndryshimeve strukturore dhe ndryshimit të…

Punësimi dhe Efektet e Pandëmisë, Ecuria Janar 2020 – Mars 2021

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e të punësuarve të deklaruar për 15 mujorin janar 2020 deri mars 2021. Gjatë kësaj periudhe numri total i të punësuarve me deklarim ka pësuar luhatje duke shfaqur edhe pasojat e izolimit për shkak të Pandemisë, sikurse të rikuperimit pas Paketave Qeveritare në Ndihmë të Punësimit, Biznesit dhe Ekonomisë. Të dhënat janë sipas regjistrit të deklarimit për Punësim…