Familje që preken nga rritja e çmimit të energjisë sipas fashave, Propozime FSHU Shtator 2022

Në muajin Dhjetor 71 278 familje Shqiptare harxhojnë më shumë se 800 kilovat orë (energji elektrike) në muaj dimri. Një në dhjetë familje e shkel pragun prej 800 kv dhe për pasojë preket nga rritja e çmimit dhe e tarifës për konsum të energjisë elektrike. Ky është vlerësim i bërë nga Open Data Albania. Në vend janë rreth 829 857 Abonent Familjarë. Në muaj të…

Çmimi Final i energjisë elektrike për konsumatorë familjarë dhe biznese, ndryshime gjatë vitit 2022

Open Data Albania po analizon ndryshimet e çmimit të shitjes energjisë elektrike për konsumatorët Familjarë dhe Biznese sipas tensionit të furnizimit për vitin 2022. Çmimi final i shitjes së energjisë elektrike për konsumatorët Familjarë dhe Biznese është rritur. Me çmim final do të kuptojmë çmimin e shitjes së energjisë plus tarifat e transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike. Konsumatorët Familjarë, për periudhën 1 Tetor…

Biznese Koncesionare PPP, Të ardhura nga Aktiviteti dhe Marzhi Fitimit Bruto 2020

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat e realizuara dhe Marzhin e Fitimit për 13 Bizneset Koncesionare PPP të cilat zbatojnë projekte me mbështetje nga Buxheti i Shtetit. Tregues të Performancës Financiare të marra në shqyrtim janë të Ardhurat Vjetore dhe Fitimi para Tatimit për vitin 2020, të marra nga Pasqyrat Financiare të publikuara. Nga 13 shoqëri koncesionare PPP që zbatojnë projekte koncesionare me…

Para të Buxhetit të Shtetit akorduar si Fond Vjetor për Partitë Politike viti 2022

Open Data Albania po zbardh fonde që partitë politike kanë përfituar nga buxheti 2022 si Fond Vjetor në Formën e Ndihmës Financiare Vjetore. Kodi Zgjedhor, Ligji për Partitë Politike dhe Vendimet e Komisionit Reformator i njohin të drejtë Partive pjesëmarrëse në zgjedhje parlamentare të përfitojnë para nga buxheti i shtetit çdo vit. Shpërndarja bëhet në bazë të performancës së partisë në zgjedhje ku vlerësimi kryesor…

Parti të vogla, Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata Zgjedhore 2021

Në këtë artikull janë evidentuar shpenzime elektorale të partive të vogla, ose sipas klasifikimit për këtë artikull parti jo tre kryesoret si PS, PD dhe LSI. Mes tyre partitë parlamentare (të paktën një deputet në zgjedhjet pararendëse) kanë marrë edhe financim publik nga Fondi Buxhetor për Partitë. Burime të tjera të ardhurash janë donacionet, të ardhurat e vetë partisë nga financime të mëparshme apo kuota,…

Partitë Politike shpenzime mediatike dhe media kontraktore, Fushata Zgjedhore 2021

Gjatë fushatës zgjedhore për Parlament Prill 2021, Partitë Politike subjekte elektorale, kanë deklaruar të shpenzuar për shërbime mediatike vlerën 81 120 114 lekë (tetëdhjetë e një milion e njëqind e njëzet mijë e njëqind e katërmbëdhjetë). Këtu nuk janë përfshirë shpenzimet me media sociale dhe listohen vetëm shpenzime me furnitor media të regjistruara në vend, dhe përshkrim shërbime media. Në total fushata kushtoi 286  116…

Të Ardhura dhe Shpenzime Zgjedhore 2021 sipas Partive, Deklarime Zyrtare

Në fushatën zgjedhore për zgjedhje të përgjithshme parlamentare, 12 parti politike vunë të dispozicion të fushatës, të ardhura në vlerën 293 020 608 Lekë. Totali i Shpenzimeve të Deklaruara është 286 116 821 Lekë. Duke qenë se disa parti nuk kanë shpenzuar të gjitha të ardhurat apo fondet e vëna në dispozicion, në fushatë raportohet edhe një tepricë të ardhurash për Fushatën Zgjedhore prej 6.9…

Donator Fushata Zgjedhore 2021

Donatorët e Fushatave zgjedhore janë subjekte private shoqëri, persona juridik apo fizik që dhurojnë fonde, mallra apo shërbime për subjektet elektorale kandidat apo parti. Donacionet janë të detyrueshme për tu regjistruar sipas formës ligjore. Dhurimet në natyrë mallra apo shërbime të ofruara pa kundërshpërblim konsiderohen inkind – në natyrë dhe vlera e tyre kontabilizohet dhe raportohet. Kodi Zgjedhor kërkon që donacionet mbi vlerën 50 000…

Çmimi i Blerjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike nga KESH, Janar-Gusht 2022

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me çmimet e blerjes dhe të shitjes së Energjisë Elektrike nga shoqëritë energjitike. Në këtë artikull do të paraqitet çmimi i blerjes dhe shitjes së Energjisë Elektrike nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH), për periudhën  Janar- Gusht 2022. Open Data ka publikuar më parë një Artikull mbi çmimin e shitjes dhe të blerjes së energjisë elektrike…

Detyrime Kontingjente Koncesione PPP ndër vite 2015-2021

Open Data Albania po hulumton mbi vlerën dhe ecurinë në vite së detyrimeve kontingjente nga Koncesionet PPP. Këto janë kontigjenca të klasifikuara ‘Jashtë’ Bilancit Qeveritar. Ky indikator do të hulumtohet edhe si raport apo peshë mbi Produktin e Brendshëm Bruto PBB. Në vitin 2020, analiza krahasimore, Artikull mbi Detyrimet Kontigjente për PPP, publikuar nga Open Data Albania, evidenton se Shqipëria është shteti Europian me peshën…

Ndryshime Plan Buxhetit 2022, Shtesa në të Ardhura Buxhetore, Shpenzime dhe Deficit. Aktit Normativ Nr. 12 data 29 Korrik

Me akt Normativ nr. 12 datë 29 korrik Qeveria vendosi të ndryshojë Buxhetin e Shtetit. Parashikohet tashmë rritje të Planit për Të Ardhurat Buxhetore krahasuar kjo si me planin fillestar Ligji 115/2021 Për Buxhetin e Shtetit 2022, dhe me planin e ndryshuar me akt normativ në muajin Mars 2022. Në Planin Fillestar, të ardhurat buxhetore janë planifikuar në vlerën 536.8 Miliard Lek. Në mars Plani…

Programe Shëndetësi, Shkurtime të Buxhetit 2022 me Akt Normativ nr. 12 data 29 Korrik kundrejt Plan FillimVitit Tkurrje 5%

Qeveria ka miratuar në datën 29 Korrik 2022, Aktin Normativ nr. 12, për ndryshimin e Plan Buxhetit 2022. Ky Akt Normativ është i dyti me ndryshime në Buxhetin e Shtetit për 2022. Me herët me akt normativ nr 3, Buxheti u Ndryshua në Mars 2022. Në të dy ndryshimet e bëra për Buxhetin e Shtetit, Qeveria ka planifikuar tkurrje apo shkurtime të shpenzimeve për katër…

Ndryshime në Plan Buxhetin e Shtetit 2022, rritje apo reduktim shpenzimesh sipas programeve

Qeveria ka miratuar në datën 29 Korrik 2022, Aktin Normativ nr. 12, për ndryshimin e Plan Buxhetit 2022. Ky Akt Normativ është i dyti me ndryshime në Buxhetin e Shtetit për 2022. Me herët me akt normativ nr 3, Buxheti u Ndryshua në Mars 2022. Shpenzimet Buxhetore në Planin fillestar shënonin 637.69 miliard lekë, në Mars Qeveria planifikoi rritjen 10 miliard nga Plani Fillestar, me…

Shëndetësi, Vlera Investimi dhe Pagesa Buxhetore për Kontrata Partneritet Publik Privat

Open Data Albania po evidenton të dhëna mbi vlerat kontraktore dhe vlerat e investimit të Kontratave të Koncesionit PPP të miratuara në Sektorin e Shëndetësisë për periudhën 2015-2022. Aktualisht janë në zbatim 4 kontrata koncesioni PPP në Sektorin e Shëndetësisë, të cilat janë me mbështetje të drejtpërdrejtë nga Buxheti i Shtetit. Vlera e plotë e kontratave me Koncesion PPP në Shëndetësi është rreth 45.5 miliardë…

Flukse Dalëse të parasë që shkon jashtë vendit, sipas strukturës 2010 – 2021

Open Data Albania po analizon flukset korrente të parasë që dalin nga Shqipëria sipas viteve sipas Bilancit të Pagesave të Bankës së Shqipërisë. Bilanci i Pagesave është dokumenti bazë ku prezantohen marrëdhëniet e vendit më jashtë, dhe çdo transaksion ekonomik e financiar i vendit me botën që e rrethon. Flukset dalëse mund të jenë më të larta seç reflektohen në shifrat zyrtare, pasi një pjesë…