Magjistratë në pritje të fillimit të procesit të Vetting-ut pas 30 nëntorit 2023, raporte gjinore.

Në bazë të shkresës nr. 4556/2 prot., datë 30.11.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK, në përgjigje të kërkesës së Institutit Shqiptar të Shkencave, të datës 20.11.2023 rezulton se deri më datë 30.11.2023 ka përfunduar rivlerësimi kalimtar për 712 subjekte ose 84.4% të subjekteve, nga 805 subjekte që përmban lista ex-officio. Rezulton se deri më datë 31.12.2024, datë në të cilën përfundon mandati kushtetues…

Ndikimi i Treguesve Kryesorë Fiskalë në Standardet e Jetesës: Analiza e Buxhetit 2024 dhe Krahasimi me Vendet e Rajonit

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në parim projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024” si dhe treguesit kryesorë fiskalë për vitin 2024 dhe projektimet për periudhën afatmesme 2024 – 2026. Ky artikull analizon treguesit kryesorë fiskalë të buxhetit për vitin 2024 dhe ndikimin e tyre në përmirësimin e standardit të jetesës në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera. Përmes analizës së të ardhurave, shpenzimeve dhe deficitit…

Struktura dhe Ecuria e të Ardhurave Tatimore për Periudhën 2014-2023 dhe Ndikimi i Paketës Fiskale në Parashikimet Afatmesme 2024-2026

Open Data Albania po kryen një analizë të efekteve që do të ketë Paketa Fiskale e propozuar nga Qeveria në Buxhetin e vitit 2024 dhe në parashikimet afatmesme. Ky artikull synon të vlerësojë ecurinë dhe strukturën e të ardhurave tatimore të mbledhura nga buxheti i shtetit, me qëllim të vlerësimit të efektivitetit të politikave fiskale të ndërmarra gjatë dekadës së fundit. Të ardhurat tatimore përbëjnë…

Kompani me Zotërim të Huaj në listën e 100 Kompanive më të mëdha sipas të Ardhurave 2022

Nga 100 Bizneset me më shumë të ardhura të xhiruara në vitin 2022 listohen 22 me zotërues shtetas dhe subjekte të huaja, ndërsa 12 janë nën zotërim miks. Këto kompani operojnë në vendin tonë. Në këtë artikull po rendisim vlerat që kanë të bëjnë me këto kompani dhe xhiron e tyre vjetore. Të dhënat për vlerat renditëse kanë burim deklarimet për xhiro në Pasqyra Financiare…

Kompani Big sipas xhiros vjetore 2022 renditje 25 te parat

Njëzet e pesë kompanitë me më shumë të ardhura vjetore 2022, sipas deklarimeve në pasqyrat e tyre financiare, që veprojnë në Republikën e Shqipërisë, qarkulluan gati 726.3 miliardë lekë, sa 34.03% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Në këtë artikull po rendisim vlerat që kanë të bëjnë me këto kompani, të ardhurat e tyre dhe ndarjen sektoriale. Të dhënat për vlerat renditëse kanë burim deklarimet për…

Biznese të themeluara në vitin 2022 sipas formës së tyre Ligjore

Në vitin 2022 në vend u regjistruan vetëm 49 shoqëri aksionere. Pjesa dërrmuese e shoqërive të regjistruara në këtë vit janë me përgjegjësi të kufizuar shpk konkretisht 3525 ose 96.71% e tyre. Gjatë një viti janë regjistruar edhe 49 subjekte të cilat funksionojnë si degë të shoqërive të huaja. Exceli ne këtë artikull ka listën e plote te shpk te themeluara ne 2022. Po njësoj…

Renditja Investime Publike 2024, sipas Projekteve dhe Institucioneve, Ligji për Buxhetin

Projekti me vlerë më të lartë Financimi nga Buxheti i Shtetit 2024 është Kapacitete të Ofruara në Modernizimin e Forcave të Luftimit. Projekt me vlerë 10.16 miliard lekë për 2024, parashikohet që të mbyllet në vitin 2026. Financimi është plotësisht i huaj i ndarë 4 miliard lekë grant dhe pjesa tjetër 6.16 kredi. Nuk është specifikuar financuesi. Ndërtimit të Portit të Ri Porto-Romano Durrës me…

Investime Publike me Financim të Huaj dhe të Brendshëm, niveli i mosrealizimit Plani, Ndryshimet dhe Fakti 2018 – 2024

Open Data Albania po zbardh të dhëna  për shpenzimet kapitale buxhetore për vitet 2018-2024. Shpenzime kapitale janë shpenzimet që kryen njësia buxhetore për sigurimin e aseteve të reja publike apo riparimin e atyre të mëparshme dhe jetëgjatësia e të cilave shkon përtej një viti fiskal, si dhe për transferime kapitale. Shpenzimet kapitale financohen nga burime të brendshme dhe të jashtme që shkojnë për investime publike.…

Investime Publike 2015 – 2022, Renditje Projektet me vlerë të madhe Investimi

Nё kёtё artikull po rendisim Investimet Publike sipas Programeve dhe Institucioneve Zbatuese. Renditja ёshtё pёr tetё vjet 2015 deri 2022. Pёr secilin Project ёshtё dhёnё totali i shpenzimeve faktike (tё realizuara) nё vite tё këtij tetëvjeçari. Renditja synon tё dёshmojё se cilët janë projektet me mё shume fokus dhe vëmendje nga Qeveria Qendrore. Nё totalin e buxhetimit faktik projekti me mё shume fond tё realizuar…

Kontrata Koncesione dhe PPP të planifikuara për tu aktivizuar gjate 2024, vlera e kontratave

Open Data po analizon të dhënat në lidhje me planifikimet e reja qeveritare për Koncesione dhe Partneritete Publike Private PPP për vitin 2024. Të dhënat janë marrë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nga Projektligji për Buxhetin e Vitit 2024. 6 projekte me Koncesion/PPP të reja me vlerë rreth 109.5 miliardë Lekë apo 1.04 miliardë Euro janë planifikuar për vitin 2024, duke zënë rreth 4.5%…

Kontratat Koncesionare PPP 2024 Pagesa të Planifikuara nga Buxheti i Shtetit

Open Data po hulumton në lidhje me pagesat buxhetore të planifikuara për projektet koncesionare apo PPP për vitin buxhetor 2024. Të dhënat janë marrë nga Projektligji për Buxhetin 2024, të publikuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Pesha totale e të gjitha kontratave koncesionare dhe PPP në Produktin e Brendshëm Bruto vlerësohet rreth 30.6% për vitin 2024. Vlera totale e planifikuar për tu paguar nga…

Të Ardhura dhe Fitime 2022, Kompani që funksionojnë si Media Audiovizive

Open Data Albania, po hulumton mbi të ardhurat dhe fitimet për vitin 2022, të shoqërive të biznesit të licencuara si media audiovizive. Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit (SNK) dhe Raportimit Financiar, të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë nga veprimtaria e zakonshme e një njësie ekonomike. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe…

Procese Zgjedhore Parlamentare 1991 – 2021 , sistemi, formula, pjesëmarrja, dhe pragu elektoral. Rregullime Ligjore dhe Reforma

Në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar 10 ( dhjetë) procese zgjedhore Parlamentare përkatësisht në vitet 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021. Tetë prej proceseve zgjedhore janë të zhvilluara në përputhje me kohëzgjatjen e mandatit qeverisës , pra katër vite dhe nga ana tjetër, dy prej këtyre proceseve janë zhvilluar jashtë periudhës së përfundimit të një mandati normal qeverisës, përkatësisht në vitet…

Performanca Financiare e Bankave të Nivelit të Dytë 2022, Renditja sipas Fitimit Operativ Total për Periudhën 2012-2022

Open Data po analizon të dhënat mbi performancën financiare të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri për vitin 2022. Artikulli gjithashtu realizon një renditje të bankave sipas fitimit operativ total në 11 vite, 2012-2022. Aktualisht në Shqipëri operojnë 11 Banka të Nivelit të Dytë. Për të analizuar performancën financiare të bankave të nivelit të dytë marren në vlerësim dy tregues të fitimit bankar: Fitimi/Humbja…

Ndryshime në Buxhetin e Shtetit 2023, Akt Normativ numër 5 / 2023

Open Data Albania po analizon ndryshimet buxhetore për vitin 2023. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku buxheti i planifikuar kishte ndryshuar të paktën tre here deri në tetor, ky është ndryshimi i parë për buxhetin e 2023, miratuar me Aktin Normativ nr.5 dt 18.10.2023, duke sjellë ndryshime dhe shtesa në ligjin e nr. 84/2022 ‘Për buxhetin e vitit 2023’. Rriten shpenzimet e planifikuara buxhetore nga…