Projeksion i shpërndarjes Mandate për Deputet në zgjedhjet e 2025 bazuar në të dhëna rezultate për Subjekte të Procesit Zgjedhor të 14 majit

Ekipi i analistëve pranë Open Data Albania ka bërë një Projeksion të ndarjes së Mandateve në Zgjedhjet për Parlament që do të mbahen në 2025. Për këtë projeksion jemi bazuar tek rezultati në qarqe sipas Subjekteve Zgjedhore në votimin për këshilla bashkiak të mbajtur më 14 maj 2023. Nëse në 2025 shkohet me të njëjtin Sistem Zgjedhor, me të njëjtat Parti pjesëmarrëse dhe votat janë…

Pagat e Funksionarëve te Larte te Shtetit pas Prill 2023, Raporti Paga e Kryeministrit me Kategori te tjera Buxhetore

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar me datë 25.05.2023, ligjin që përcakton pagat e funksionarëve të lartë të shtetit, përkatësisht “Për disa ndryshime në ligjin nr.9584, datë 17.07.2006, “Për Pagat, Shpërblimet dhe Strukturat e Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe të Institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar. Ky ligj është depozituar në kuvend me datë 7 prill 2023, por në…

Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Ekipe Futbolli dhe zotërim nga Bashkitë Prill 2023

Në këtë artikull do të listohen shoqëritë e biznesit të cilat funksionojnë si klube futbolli. Këto shoqëri zotërohen plotësisht apo pjesërisht nga Bashkitë. Për secilën prej tyre do të shohim edhe xhiron vjetore sikurse fitimin përpara tatimit. Ajo që rezulton është që shoqëri të llojit futboll klube, rezultojnë me humbje konsistente dhe përgjithësisht me financim dhe subvencione nga buxhete të Bashkisë. Do e fillojmë me…

Humbje në Arbitrazh, Çështje dhe Detyrime të Shtetit Shqiptarë Gjendje Maj 2022

Në maj 2022 Shteti Shqiptar raporton dhe njeh zyrtarisht Detyrime si pasojë e çështjeve të humbura në arbitrazh në vlerën 175 857 595 Euro. Këto për shkak të 15 Arbitrazheve ku shteti ynë ka humbur me Palë Biznese. Gjashtëdhjetë e tre përqind e vlerës së humbur i përket çështjes së njohur si Becchetti. Në dy vite detyrimet faktike të shtetit shqiptar për shkak të humbjeve në arbitrazh…

Bashkia Tiranë, Arkëtime nga Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga Ndërtimet e Reja. Arkëtimet sipas Bashkive

Në 17 vite Bashkia Tiranë ka mbledhur nga Taksa e Infrastrukturës për Ndërtime të Reja 42 miliard lekë. Arkëtimet nga kjo Taksë kanë shënuar rritje pas vitit 2016. Në 2022 nga kjo Taksë Bashkia më e madhe në vend arkëtoi 7.4 miliard lekë. Burimi: Bashkia Tiranë Komente dhe Analiza: Open Data Albania Taksat vendore përcaktohen në Ligjin Për Sistemin e Taksave Vendore Ligj nr 9631/2006…

Prill 2023 Rritja e Pagave Sektori Publik, efektet financiare në Buxhet dhe rritja sipas kategorive, Vlerësim Nominal dhe Real

Nëntë Vendime te Këshillit të Ministrave VKM, kanë hyrë në Fuqi dhe planifikojnë rritje pagash për disa sektor Buxhetor. Për Pagën e Prillit Qeveria përmes VKM të datës 20 Prill ka Vendosur dhe fillon zbatim  rritje pagash për kategori si më poshtë: Personelin Mjekësor dhe Administrata Shëndetësi VKM nr. 245/2023 Staf Policia e Burgjeve me VKM nr. 244 / 2023 Personel Akademik i Institucioneve të…

Efekte të Zhvlerësimit të Monedhave të Huaja kundrejt Monedhës Kombëtarë, ndikime të mundshme në ekonomi Prill 2023. Historiku 2003 – 2023

Kursi zyrtar i këmbimit Lek/Euro arriti minimumin historik prej 110.98 lekë në Prill 2023. Ngjashëm, dollari amerikan (USD) dhe paundi britanik (GBP) kanë arritur kurse minimale historike kundrejt lekut, duke u këmbyer përkatësisht me 100.46 lekë dhe 125.33 lekë. Forcimi i lekut kundrejt monedhave të huaja ka ndikim të rëndësishëm në ekonomi, si në fuqinë blerëse të konsumatorit, ashtu edhe në financat e qeverisë dhe…

Te Ardhura dhe Fitime Kompani qe Funksionojnë si Media Audiovizive 2021

Open Data Albania, po hulumton në lidhje me të ardhurat dhe fitimet e shoqërive të biznesit të licencuara si media audiovizive.  Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe përfshijnë vetëm statistikat për shoqëritë me Licencë dhe NIPT aktiv. Çdo e dhënë është e paraqitur një format të mirë strukturuar në databazën Open Corporates Albania kategoria për biznese mediatike. Prej…

Të ardhura në Buxhetin e Shtetit Janar Shkurt 2023 niveli i Realizimit

Buxheti i Shtetit ka realizuar të ardhurat në masën 101% të planit për dy mujorin janar-shkurt 2023. Planifikimi fillestar për të ardhurat totale të grumbulluara nga buxheti ishte 95.88 miliard lekë, ndërkohë që realizimi është 97.1 miliard lekë. Ndihmat është kategoria e të ardhurave me më shumë rritje. Përkatësisht, planifikuar në masën 3.38 miliard lekë dhe janë realizuar 6.85 miliard lekë. Pra, kemi një realizim…

Transfertë e Pakushtëzuar për Pushtetin Vendor, Buxheti i Shtetit 2014-2023 Viti Zgjedhor

Open Data Albania po zbardh të dhëna për vlerën e Transfertës së Pakushtëzuar të dhënë nga Qeveria Qendrore përmes Buxhetit të Shtetit për Qeveritë Lokale Bashki. Këto të dhëna po jepen për një periudhë nga 2014. Në vitin 2015 për shkak të Reformës territoriale ndryshoi ndarja në Njësi të Qeverisjes Vendore. Kjo u reflektua edhe në vlera të Transfertës së Pakushtëzuar, para që Buxheti u…

Norma Bazë e Interesit të Bankës, Interesat Tituj dhe Borxh Shtetëror dhe Struktura e Borxhit të Brendshëm sipas Instrumenti të Borxhit Mars 2023

Banka e Shqipërisë vendosi rritjen e normës bazë të interesit në 3% në Mars 2023, niveli më i lartë që prej vitit 2013. Ky artikull synon të evidentojë ecurinë e normës bazë të interesit ndër vite, si dhe të analizojë ndikimin që ka ndryshimi i kësaj norme në portofolin e titujve shtetërorë dhe të shpenzimeve publike për interesat e borxhit.   Norma Bazë e Interesit…

Paga Mesatare Reale në sektorët e punësimit Publik dhe Privat

Në vitin 2022 Paga Mesatare e Punonjësve Publik u rrit vetëm plus 1 571 Lekë. Kjo është rritja me e ulët vjetore për sektorin në harkun kohore 2000 deri 2022 ku rritja mesatarisht  ka shënuar 2 505. Kjo rrije e pagës mesatare sektori shtetërori për 2022 është përllogaritur nga ekipi Open Data Albania duke kalkuluar të dhëna të disponoheshme për punësimin. ndërsa INSTAT nuk ka zbardhur ende…

Donator PS, PD dhe LSI/PL 2011 – 2021

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency Tabela: Donator PS, PD dhe LSI/PL…

Pagesa për lobim ne SHBA. Parti Politike Shqiptare 2010 – 2021

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency

Transferta Thesari për Partitë Politike 2012-2022

Ky Dataset u përgatit në kuadër të eventit Datathon Albania 2023 Të dhënat, grafikët, vizualizimet dhe gjetjet u punuan nga ekipi rinor, pjesë e Open Data Youth Network Ky Datathon realizohet si pjesë e projektit “Open Data Access and Transparency Project activities in sectors exposed to the risk of corruption” mbështetur nga Sida – Sweden International Development Cooperation Agency Në dhjetë vite, 2012-2021 Partitë Politike…