Startoi “Shkurti Muaji i Angazhimit Civil për EU Integrim” – AIS prezanton Dokumentin mbi Kontrollin e Integritetit të Kontraktorëve Publik, praktikat EU dhe Konteksti Shqiptar

Shkurti Muaji i Angazhimit Civil për Integrimin Evropian, filloi me një event të Organizatës AIS, me titull  Kontrolli i Integritetit të Kontraktorëve Publik, praktikat EU dhe kontraktimi në Kontekstin Shqiptar, ku u prezantua edhe një  Dokument Politikash realizuar në kuadër të Projektit C1-EU-NPA. Në takim mori pjesë edhe shkëlqesia e tij ambasadori i Mbretërisë së Holandës në Tiranë zoti Reinout Vos. Aranita Brahaj drejtore e…

Konsolidimi i Buxhetit Faktik sipas Funksioneve viti 2021

Ky artikull paraqet një analizë të buxhetit faktik për vitin 2021 të konsoliduar sipas natyrës funksionale, si dhe ecurinë ndër vite të shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve. Të dhënat për 2021 janë marrë nga tabelat shoqëruese Ligji nr. 74 / 2022, Për miratimin e Buxhetit Faktik 2021. Sipas treguesve fiskal të konsoliduar rezulton se shpenzimet gjithsej në ligjin e buxhetit 2021 janë planifikuar 628.3 miliardë Lekë…

Buxheti 2023 sipas Funksioneve dhe Programeve Qeveritare, Plani Fillestar, ndryshime planifikim vjetor

Ky artikull synon të evidentojë planifikimin e shpenzimeve buxhetore sipas funksioneve për vitin 2023 dhe kategorizimin sipas programeve të Qeverisë. Të dhënat janë Planifikime miratuar me Ligjin për Buxhetin 2023 (Ligj Nr. 84/2022). Për vitin 2023, shpenzimet e planifikuara janë 698 miliardë Lekë. Peshën më të lartë të shpenzimeve e zë funksioni Mbrojtja Sociale me 28.4% të totalit të shpenzimeve plan 2023. Shpenzimet për mbrojtjen…

Azilkërkues shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas gjinisë, grupmoshës, dhe pranimeve

Open Data po hulumton në lidhje me shqiptarët azilantë në Mbretërinë e Bashkuar duke përpunuar të dhëna sipas gjinisë dhe grupmoshave. Të dhënat janë marrë nga Zyra e Statistikave Zyrtare e Mbretërisë së Bashkuar.  Azilkërkues quhet çdo shtetas i vendit të tretë ose person pa shtetësi që ka paraqitur një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare ose është përfshirë në një aplikim të tillë si anëtar i…

Volumi Transport Detar dhe pesha kundrejt total Transport Mallra nëntëmujori 2022 trendi në vitet 2006 – 2022

Transporti detar është mënyra kryesore e transportit të mallrave në Shqipëri, deri në vitit 2021 ky sektor transporti përbënte gati gjysmën e sektorit import – eksport total mallrash. Situata po shkon drejt një pike kthese në vitit 2022 ku përpunimi i mallrave përmes porteve detare ka ulje në vlerë dhe në peshë kundrejt totalit. Të dhënat e 11 mujorit krahasuar me periudhat koresponduese të viteve…

Indeksi i Sovranitetit Europian, Renditja e vendeve të BE në Ekonomi, Mbrojtje, Shëndetësi, Teknologji dhe Klimë 2022

Indeksi i Sovranitetit Europian është ndërtuar për të matur kontributin e vendeve anëtare të BE-së në ndërtimin e sovranitetit evropian. Kjo arrihet përmes matjes së nivelit të implementimit të politikave të përbashkëta evropiane, arritjes së objektivave në nivel europian nga vendet anëtare, por edhe iniciativat e pavaruara të shteteve anëtare në forcimin e koordinimit europian në këto fusha. Ky indeks realizohet nga një ThinkTank ndërkombëtar,…

Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për 2021

Open Data Albania po përditëson të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Ne total ky seksion përbëhet nga figura veprash penale të parashikuara në dymbëdhjetë nene. Veprat penale, të cilat kanë si objekt vendosjen e marrëdhënieve…

Zgjedhjet e Lira dhe Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër tyre 2005-2021

Open Data Albania po përditëson trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri, në gjashtëmbëdhjetë vitet e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Vetëm në vitin 2012 janë shtuar nga ligjvënësi katër nene me parashikime për vepra penale me sfond…

Raport Gjinor për të dënuar mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale të Gjyqësorit në RSH 2013-2021

Në vitin 2021 janë 22 % e të dënuarve për vepra penale Korruspion të grupit gjinor Gra. Kjo përqindje është e theksuar nëse konsiderojmë që në total të dënuarat gra për vepra penale janë 13%. Data Albania bazuar në Vjetar Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë ka hulumtuar mbi të dhëna për krimet e lidhura me korrupsionin 2013-2021 dhe raporte gjinore të personave përgjegjës që janë…

Të dënuar mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale të Gjyqësorit në RSh 2004-2021

Nga vitit 2004 e deri 2021 nga gjykatat shqiptare janë dënuar me Vendim Forma e Prerë 6170 persona për vepra penale korruptive. Viti 2016 ka numrin më të lartë. Në Republikën e Shqipërisë Procedimet Penale mbi Korrupsionin ndahen në 6 grupe, përkatësisht: I. Korrupsioni në Sektorin Publik, II. Konflikti i Interesave dhe deklarimi i pasurisë, III. Korrupsioni i Funksionarëve, IV. Korrupsioni në Sistemin Gjyqësor, V.…

Çmimi i Blerjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike nga KESH krahasuar me Bursën, Janar- Dhjetor 2022

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me çmimet e blerjes dhe të shitjes së Energjisë Elektrike nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a., (KESH), për periudhën  Janar- Dhjetor 2022.  Që prej Artikullit të fundit nga Open Data mbi çmimin e blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike nga KESH deri në muajin Tetor 2022,  në muajt në vijim vihet re një rritje në çmimin e…

Shqiptarët që fituan shtetësi në vendet e Bashkimit Europian 2010-2020, qasje krahasuese me vendet e Ballkanit Perëndimor

Në vitin 2020 janë 40 499 qytetarë shqiptarë që kanë përfituar shtetësi në një nga vendet e Bashkimit Europian. Shqipëria renditet në numër vendi i tretë si vend origjine për shtetas që aplikojnë dhe fitojnë shtetësinë e një vendi EU por mbetet vendi i parë në Europë dhe qëndron në nivele të theksuara po të gjykojmë që jemi MË pak se 3 milion rezident. Siria…

Rruga Koncesionare Milot – Fier Projekti me Partneritet Publik Privat, Korridori Rrugor Adriatiko Jonian AIC

Shteti Shqiptarë ka aktivizuar deri tani projektin PPP për ndërtimin, rehabilitimin, mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot-Fier. Ky segment është pjesë e Korridorit Rrugor Adriatiko Jonian, një projekt strategjik për Evropën Juglindore, pjesë e zgjerimit të  Rrjetit Trans Evropian të Transportit në Ballkanin Perëndimor. Korridori shtrihet nga kufiri Kroat, në Tivar, në kufirin shqiptar me Malin e Zi  Gjurma 1 dhe Korridorin Rrugor Shqiptar Veri-Jug që…

Prioritete Buxhetore të Ndryshuara Plan 2023 kundrejt Plan 2022, Investimet Publike me tkurrje buxheti dhe shtyrje afat përfundimi

Qeveria Shqiptare në dokumentin shoqërues të Ligjit Buxheti i Shtetit 2023 ka ndryshuar planifikimin buxhetor në vlerë dhe në afat zbatimi, për disa Projekte  Investimesh. Duke Krahasuar Dokumenti Shoqërues të Ligjit të Buxhetit të Shtetit, Lista e Investimeve Publike (afatmesmi) 2023 me atë 2022, do të analizojmë dhe evidentojmë Projektet dhe Investimet që Ndryshojnë. Këto rishikime tregojnë Prioritete të Ndryshuara të Qeverisë tashmë në vitin…

Buxheti 2023 dhe Parashikimet për periudhën afatmesme 2023-2025

Ky artikull zbardh objektivat e Qeverisë, sipas Buxhetit të Miratuar për  2023 dhe Programit të Buxhetimit Afatmesëm 2023-2025. Për 2023 të ardhurat përbëjnë peshën kryesore të buxhetit me 75%. Pjesa tjetër e të ardhurave për vitin 2023 do të arkëtohen në nivel vendor lokal 5.4 përqind si dhe nga kontributet për fondet speciale me 20 përqind. Të fondet speciale përfshihen sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe kompensimet…