Paga mesatare në Shqipëri, Rajon dhe Europë

Open Data Albania po hulumton mbi paga mesatare në vend duke analizuar ecurinë e pagës mujore mesatare prej vitit 2001 e deri në tremujorin e parë të vitit 2021. Hulumtimi zbardh edhe të dhëna dhe renditje, sipas pagës mesatare për vende të Rajonit dhe Europës. Të dhënat për këtë artikull janë marrë nga Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe për vendet e rajonit nga Eurostati apo…

Lindje dhe Vdekje sipas gjinisë dhe grup moshave 2011 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi vdekje, lindje dhe shtesën e popullsisë sipas gjinisë dhe grup-moshës 2011 deri 2020. Burim informacioni janë publikime të INSTAT sipas raportimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile. Institucioni Gjendja Civile ka të plotë regjistrin e shtetasve rezident në vend dhe jashtë vendit.  Në këtë dhjetëvjeçar, çdo vit kanë lindur mesatarisht 32 216 persona. Viti 2014 ka numrin më…

Lista Deputet sipas votës preferenciale, Rang Kombëtar, sipas Qarkut, Subjektit dhe Grupit Gjinor

Deputet fituesInfogram Deputete sipas qarqeveInfogram Deputete femraInfogram Ndarja e deputeteve sipas gjiniseInfogram raporteInfogram Te dhënat Renditje Lista mund të shkarkohen në excel-in e këtij Artikulli Për Informacion kontakto info@ais.al Të tjerë Artikuj me #DataElektorale jane tek Tema Procese Zgjedhore  Shkarko excel: Lista Deputet sipas votës preferenciale, Rang Kombëtar, sipas Qarkut, Subjektit dhe Grupit Gjinor Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Zotërimi i Shoqërive të Biznesit të Regjistruara gjatë 2019 sipas Grupeve Gjinore Femra dhe Meshkuj

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për Shoqëri Biznesi të regjistruara në vitit 2019 nga 1 janari deri 31 dhjetor. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetit, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër vite, vlera të kapitalit, performancën dhe çështjet ligjore që…

Raporte gjinore në drejtimin e shoqërive tregtare zotëruar nga bashkitë

Open Data Albania po hulumton lidhur me raportet gjinore në drejtimin e shoqërive publike duke veçuar ato që zotërohen nga Bashkitë. Shoqëri Tregtare, aksione apo kuota të të cilave zotërohen nga një institucion publik dhe buxhetor njihen si shoqëri me zotërim publik, në kontekstin e këtij artikulli shoqëri publike. Në Republikën e Shqipërisë janë të regjistruara në QKB (Qendra Kombëtare e Biznesit) dyqind e njëzetë…

Subjektet femra që kanë fituar kontrata me njësitë e qeverisjes vendore, struktura sipas formës së organizimit nga korriku 2015 deri në 30 janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat për subjektet që kanë lidhur kontrata me njësitë e qeverisjes vendore nga korriku i vitit 2015 deri në 30 janar 2017. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga LevizAlbania. Hulumtimi është realizuar për prokurime të shpallura dhe finalizuara nga korriku i vitit 2015…

Subjekte Ekonomike që zotërohen nga femra, Renditje sipas vlerës së kontratave me Bashkitë

Open Data Albania po hulumton mbi subjekte ekonomike, shoqëri biznesi që zotërohen nga një grua dhe kanë kontrata me njësi të qeverisjes vendore me vlera monetare të konsiderueshme. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga Leviz Albania.   Hulumtimi është realizuar për prokurime të shpallura dhe finalizuara nga korriku i…

Vlera të kontratave me Palë Subjekte Biznesi zotëruar nga Femra finalizuar me Njësive të Qeverisjes Vendore, korrik 2015 deri 31 Janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e kontratave sipas vlerës, për kontrata të lidhura nga Bashkitë me Subjekte biznesi zotëruar nga meshkuj apo femra, për periudhën korrik 2015-31 Janar 2017, sipas pronësisë së subjekteve. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga LevizAlbania. Hulumtimi është realizuar për prokurime të shpallura dhe…

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit. Në vitin 2014…

Kategori të Subjekteve Ekonomike të regjistruara 2015. Raporte gjinore, shpërndarje territoriale dhe shtetësia e themeluesit

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që përkojnë me subjekte të reja me aktivitet ekonomik dhe shoqëri biznesi të regjistruara në vitin 2015 pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Analiza po tenton të hulumtojë strukturën e bizneseve të reja sipas raportit gjinor të poseduesit apo administratorit të subjektit, shtetësisë së tij vendas apo I huaj sikurse edhe shpërndarjen gjeografike në rrethe të ndryshme…

Përfaqësimi i gruas në Kuvend, 1 Janar 2016

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me përfaqësimin e gruas në Parlament. Më 1 Janar 2016, Kuvendi i Shqipërisë ka në përbërje tridhjetë e një deputete. Një vit më parë  në Kuvendin e Shqipërisë ishin vetëm 26 deputete duke shënuar pjesëmarrje 18,6%. Më 1 janar 2016 pjesëmarrja e gruas në Kuvend qëndron në nivelin 22,14%. Aktualisht pesëmbëdhjetë prej tyre janë deputete të Partisë…

Raporti gjinor në pronësinë apo administrimin e Njesive Ekonomike 2005-2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raporte gjinore në administrimin apo pasjen në pronësi, të njesive ekonomike aktive në vitet 2013-2014. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomike, pavarësisht formës së tij ligjore, përjashtuar administratën publike, organizatat jofitimprurëse dhe organizatat ndërkombëtare. Sipas të dhënave marrë nga data baza e Institutit të Statistikave në seksionin e Regjistrit…

Tregues mbi individ zotërues në Shoqëri Aksionare SHA, Raporte Gjinore – Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tregues mbi individët të cilët janë aksionarë në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Hulumtimi vlerëson jo vetëm numrin e individëve aksionar sipas SHA-ve; sektorit dhe gjinisë por edhe raportin në vlerë kapitali të aksioneve…

Subjekte / Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore të funksionimit 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas formës ligjore. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve, regjistër  që përpilohet në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve; Qendrës Kombëtare të Regjistrimit si dhe në vrojtimet statistikore të Institutit të Statistikave. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron…

Pjesëmarrja e femrave në politikë 1990-2010

Pjesemarrja e femrës në poltikë dhe akoma më tej, përqindja e femrave në parlament është një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili së bashku me raportin e femra/meshkuj të regjistuar në shkollën fillore, të mesme dhe të lartë si dhe me pjesën e femrave të punësuara jo në sektorin bujqësor, ndihmon në promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e femrës . Normalisht, në një…